Moss kommune

Th. Petersons gate 1 - Varsel om oppstart på utarbeidelse av detaljreguleringsplan

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bolig- og næringsformål på eiendommen gbnr. 2/2096. Iht. plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av planarbeid for Th. Petersons gate 1.

Frist for å sende inn dine innspill til planarbeidet er: 18.2.2023

Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med næringslokaler i første etasje ut mot Th. Petersons gate, med intensjon om å gjenbruke deler av eksisterende bebyggelse. Mot syd legges det opp til utearealer over en base med parkeringsarealer som får adkomst fra Th. Petersons gate. Det tas utgangspunkt i å følge rammer i gjeldende sentrumsplan, men det vil vurderes justeringer i byggehøyder med henblikk til pågående revisjon av sentrumsplan.

Renhold Senter AS er forslagstiller og Østavind Arkitekter AS er plankonsulent. 

Det varsles samtidig om oppstart av arbeid med å etablere en utbyggingsavtale med Moss kommune i henhold til PBL § 17-4.

Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4-1, 4-2). 

Har du innspill til planarbeidet?

Du kan sende dine innspill til Østavind Arkitekter med kopi til Moss kommune. 
Frist for å sende dine innspill er: 18.2.2023.

Ta kontakt med Østavind Arkitekter om du har noen spørsmål til planarbeidet eller har andre henvendelser. 

Østavind Arkitekter
Dronningens gate 30, 1530 Moss
mnh@ostavind.no
Telefon: 454 35 203

Moss kommune
postboks 175, 1501 Moss
post@moss.kommune.no

Vedlegg til varsel om oppstart på planarbeid:

Varesl om oppstart av planarbeid
Tittel Publisert Type
Referat fra oppstartsmøte - Th. Petersonsgate 1

20.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Detaljregulering for Th. Petersonsgate 1 - oppstartsmøtereferat.pdf
Planinitiativ - Th. Petersons gate 1

20.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Planinitiativ Th. Petersons gate 1 (1).pdf