Moss kommune

Statlig strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner

Kommunene skal fordele den statlige strømstøtten til frivillige lag og organisasjoner som hadde en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt.
Det kan søkes for månedene desember 2021 og januar, februar og mars 2022. Søknadsfristen er 15. mars.

Søknad må sendes inn på det fastsatte, vedlagte søknadsskjemaet og følgende krav må være oppfylt for at  organisasjoner skal kunne søke tilskudd:

 • Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret er tilskuddsberettiget
 • Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme er tilskuddsberettiget. Det gjelder for eksempel i de tilfellene der et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget. Det vesentlige er at frivillige organisasjoner (og tilknyttede virksomheter) som har strøm- eller fjernvarmekostnader får tilskudd, uavhengig av hvordan eierskap og driftsform på virksomheten som har strøm- eller fjernvarmeavtalen er organisert.
 • Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet kan søke om tilskudd. Det gjelder for eksempel grendehus eid av samvirker der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen skal gjøre en konkret vurdering av om virksomheten anses som frivillig drevet.
 • Organisasjoner som leier lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader kan også søke.
 • Alle søkere kunne dokumentere utgifter til strøm eller fjernvarme.

Kommunale eller kommersielle virksomheter kan ikke få tilskudd.

Les tilskuddsordningens retningslinjer for mer informasjon.  

Søknadene:
Det er opprettet et nasjonalt søknadsskjema som skal benyttes: www.lottstift.no/stromstotte 

Søknadsfristen er satt til 15. mars 2022 kl. 13.00.

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

 • Navn på organisasjon
 • Organisasjonsnummer
 • Kontaktinformasjon
 • Kontonummer
 • KWt forbruk desember og januar
 • Kommentarfelt
 • Strøm- eller fjernvarmeregning for desember og januar som vedlegg

Dersom en organisasjon registrert i én kommune har kostnader knyttet til anlegg, lokaler etc. i en annen kommune søknaden sendes til den kommunen hvor organisasjonen har kostnadene. Det vil imidlertid ikke være mulig å levere disse søknadene via det nasjonale søknadsskjemaet og organisasjoner dette gjelder må sende en manuell søknad med samme informasjon som listet opp over direkte til kommunen der de aktuelle anleggene ligger.