Søknad om fritak fra eiendomsskatt i 2021

Frist for innsendelse av søknad om fritak for hele 2021 er 25. oktober 2020. 

Med forbehold om Moss bystyres godkjenning kan formannskapet innvilge fritak fra eiendomsskatt for boligeiere med lav husstandsinntekt etter søknad.

Hvem kan søke om fritak fra eiendomsskatt?

  • Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning (2019), sammen med leieinntekter, ikke overstiger kr 304 053 (folketrygdens grunnbeløp x 3) kan søke. 
  • Beboere i borettslag - kan søke direkte uten å gå via borettslagets styre.
  • Søkers samlede bankinnskudd skal ikke overstige kr 101 351.
  • Søker må selv bo på eiendommen, det kan ikke søkes om fritak på eiendommer som leies ut.

Ved innlevering av søknaden skal kopi av følgende dokumenter vedlegges:

  • Utskrift av grunnlag for skatt for husstandsmedlemmer over 18 år
  • Husleiekontrakt dersom søker leier ut deler av bolig eller annet.

Vi presiserer at sakene er unntatt offentligheten og alle søknadene behandles konfidensielt.

Hvordan søke

Vi gjør oppmerksom på at fritaket kun gjelder for kalenderåret 2021. Alle må søke på nytt hvert år, også de som tidligere har fått innvilget fritak. Dersom man ønsker å søke om fritak for hele 2021, må søknaden være innlevert innen 25. oktober 2020.

Det er anledning til å søke om helt eller delvis fritak gjennom hele året. Eventuelt fritak ved senere søketidspunkt avgjøres av formannskapet og gis ut kalenderåret.

Søk om fritak for eiendomsskatt digital

Pdf-versjon av søknadsskjema

Søknadsskjema kan også hentes på Kommunetorget i Dronningensgate 15, eller du kan få det tilsendt. Vilkårene for å få fritak finner du på side to i søknadsskjemaet.