Moss kommune

Kunngjøring av vedtatt planprogram for kommunedelplan for rv.19 Moss

Statens vegvesen (SVV) skal i samarbeid med Moss kommune lage en kommunedelplan for rv. 19 Moss. Rv. 19 gjennom Moss går i dag gjennom sentrumsområdet av Moss by, fra ferjeleiet og til E6 ved Patterødkrysset. 

Hensikten med planarbeidet er å utvikle nye løsninger for rv. 19 som gir forutsigbar trafikkavvikling samtidig som ulempene for byområdet reduseres. 

 SVV  har utarbeidet et forslag til planprogram for kommunedelplanen. Planprogrammet skal bestemme hvilke alternative korridorer for rv. 19. som skal konsekvensutredes og hvordan planprosessen skal gjennomføres. 

 Det er foreslått utredning av 4 forskjellige korridorer/alternativer:  4, 5, 6 og 0+. Vist på bildet.

Planprogrammet har vært på høring og er revidert på bakgrunn av mottatte innspill. Kommunestyret i Moss har vedtatt planprogrammet 21.06.2022.  Dokumentene i saken kan leses på kommunens nettsider: www.moss.kommune.no

Planprogrammet med tilhørende dokumenter ligger også på staten vegvesens nettsider:

Planprogrammet med tilhørende dokumenter ligger på staten vegvesens nettsider: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv19moss  
Der vil en kunne se alle relevante plandokumenter, samt nyheter om prosjektet.

Planforslag og tilhørende dokumenter:

Vedtatt planprogram
Tittel Publisert Type
Planprogram_rv19_Moss

22.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planprogram_rv19_Moss_revidert_fastsettelse.pdf
Saksframlegg KS rv

22.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksframlegg KS rv. 19 planprogram.pdf

Illustrasjon som viser de ulike korridorene som skal utredes i planarbeidet. Statens vegvesen