Korona: Lokale tiltak og regler i Moss kommune

Oppdatert 29. november

Fra kl. 24.00 natt til tirsdag 1.desember blir det innført ytterligere lokale koronainnstramminger i Moss kommune. 

Sosial kontakt
Reiser
Munnbind
Skoler og utdanning
Sammenkomster og arrangementer

Kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter innendørs
Uteliv

Butikker og kjøpesentre
Karantene og reiser

 


Sosial kontakt

Lokalt forbud (NYTT)

 • Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes 

  Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede. 

  Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand. 

Reiser

Lokalt tiltak og påbud (NYTT)

 • Kollektivreiser: Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport.

  Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

  Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Nasjonale tiltak:

 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.


Munnbind

Lokale påbud (NYTT)

 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Kollektivreiser: Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

  Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Lokale anbefalinger

 • Viderefører eksisterende anbefaling om bruk av munnbind i hjemmesykepleien der det ikke er mulig å holde en meters avstand til brukere og/eller kolleger. Helsepersonell som jobber på flere avdelinger i sykehjem/omsorgsboliger i løpet av samme vakt, skal bruke munnbind der det ikke er mulig å holde en meter avstand til beboere og/eller kolleger.
 • Anbefaling som gjelder Moss kommune: Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, anbefales munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.


Skoler og utdanning

Lokale tiltak (nytt)

 • Videregående skoler og voksenopplæringen: Det innføres rødt nivå med forsterkede smittevernstiltak, og mindre grupper på videregående skole og voksenopplæringen i 14 dager fra og med 1. desember 2020
 • Ungdomsskolene: Rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene. Skolene som er på gult nivå skal sikre godt smittevern iht. smittevernveilederen for skoler på gult nivå.


Sammenkomster og arrangementer

Lokale forbud (NYTT)

 • Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere eller hvor avstand på en meter ikke kan overholdes 

  Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede. 

  Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand.
   
 • Forbud mot arrangementer innendørs
  Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs, herunder religiøse arrangementer som gudstjeneste, fellesbønn og seremonier mv.

  Dette omfatter ikke: 
  1) Begravelser og bisettelser. Likevel slik at det ikke er tillatt å være mer enn 50 personer til stede på slike arrangementer. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder.
  2) Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer der profesjonelle aktører deltar, såfremt det ikke er publikum til stede.
  3) Vielser, dåp og lignende ritualer, såfremt ritualet gjennomføres uten tilskuere til stede.
   
 • Gjennomføring av arrangementer utendørs 
  Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 200 personer til stede samtidig. 

  Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementet skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.

 

Kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter innendørs

Lokale forbud (NYTT)

 • Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs 

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:
a) Gruppetrening ved treningssentre og lignende steder.
b) Museer.
c) Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder 
d) Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
e) Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

* Skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre, og svømming for profesjonelle utøvere.
*Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
*Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Det omfatter ikke: 
a) Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn i barneskole eller yngre. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.
b) Aktivitetshaller som tilbyr egenorganisert aktivitet for barn i barneskole eller yngre. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.
c) Tros- og livssynshus. Merk at det ikke er tillatt å gjennomføre religiøse arrangementer som gudstjeneste, fellesbønn og seremonier mv. Se lenke 
d) Fritidsklubber for barn og ungdom.
e) Biblioteker.
f) Gallerier og annen utsalg av kunst. 
g) Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører.
h) Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på treningssentre og lignende steder. 
 


Uteliv

Lokalt påbud (NYTT)

 • Serverings- og skjenkesteder i Moss kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift. 

  For de serverings- og skjenkestedene i Moss kommune som har anledning til å holde åpent i medhold av covid-19-forskriften, er det forbudt å skjenke alkohol. 

Butikker og kjøpesentre

Lokalt påbud (NYTT)

 • Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst én meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.


Karantene og reiser

 • Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.
 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)
  - Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
  - Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
  - Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
  -Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk. (Nytt)
 • Kommuneoverlegen har ikke hjemmel i lov eller forskrift til å innvilge eller avslå eventuell søknad om unntak fra karanteneplikt eller opphold ved karantenehotell.

Moss: Følger nasjonale regler.

Midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Moss  kommune (PDF, 133 kB)

Nasjonale tiltak og regler