Moss kommune

Kommunedelplan for Høyda - Høring og ettersyn

Moss kommune har utarbeidet planforslag for ny kommunedelplan for Høyda. Formannskapet vedtok i møte den 7.6.2022 å legge planen ut på høring.

Frist for å komme med merknader er: 15 september 2022.

Kommunedelplanen for Høyda skal legge rammene for en bærekraftig utvikling av bydelen i tråd med målene i kommuneplanen, med hovedfokus på transformasjon til boligformål, rammer for videreutvikling av næring, balansert handel og tjenesteyting samt løsninger for grønnstruktur og infrastruktur.
Planen skal legge til rette for utvikling av gode lokalsamfunn, med en variert sammensetting av boliger, forbedret grønnstruktur, trygge nærmiljøer, møteplasser med kvalitet og tilrettelegging for grønn mobilitet. Planen skal gi forutsigbarhet for utbyggere, eksisterende næringer og nye etableringer.

Fristen for å komme med merknader til planforslaget settes til 15. september 2022

Aktuelle innspill sendes skriftlig til enten post@moss.kommune.no eller  
Moss kommune, Postboks 175, 1501 Moss

Plandokumenter til høring:

Plandokumenter til høring - 17.6.22
Tittel Publisert Type
Plankart

17.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart.pdf
Planbeskrivelse kommunedelplan for Høyda.pdf

17.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse kommunedelplan for Høyda .pdf
Bestemmelser til kommunedelplan for Høyda.pdf

17.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bestemmelser til kommunedelplan for Høyda.pdf
Vedlegg A reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde - Høyda

17.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg A reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde - Høyda.pdf
Vedlegg B Kulturminner vernekategori

17.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg B Kulturminner vernekategori.pdf
ROS kommunedelplan for Høyda

17.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS kommunedelplan for Høyda.pdf
Sosiokulturell stedsanalyse Høyda endelig ver

17.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sosiokulturell stedsanalyse Høyda endelig ver.pdf
Konsekvensutredning KDP Høyda

17.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Konsekvensutredning KDP Høyda.pdf
Høyda - Terrenganalyse COWI

17.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høyda - Terrenganalyse COWI.pdf
Sammendrag og vurderinger av innspill - Innspill Høyda

17.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sammendrag og vurderinger av innspill - Innspill Høyda.pdf
Notat - Vurdering av naturmangfold Høyda

17.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Notat - Vurdering av naturmangfold Høyda.pdf
Vannforsyning Høyden - kommuneplan

17.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vannforsyning Høyden - kommuneplan.pdf
Kapasitetsvurderinger avløp - utbygging Høyden

17.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kapasitetsvurderinger avløp - utbygging Høyden.pdf
Rapport Strategisk trafikkanalyse Høyda Moss 20211202

17.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rapport Strategisk trafikkanalyse Høyda Moss 20211202.pdf
Steds- og mulighetsanalyse Høyda-komprimert

20.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Steds- og mulighetsanalyse Høyda-komprimert.pdf