Moss kommune

Innbyggermøte om sykkeltiltak i Bråtengata vil bli holdt digitalt

Møtet holdes på samme tid tirsdag 14.12.21 kl. 18 til 19.
Det er sendt SMS til de som har mottatt skriftlig invitasjon tidligere. Lenke for tilgang til møtet er sendt i SMS og er tilgjengelig nedenfor.

Moss kommune har startet et arbeid med tilrettelegging for syklister i Bråtengata og i den forbindelse ønsker vi å invitere naboer og andre interessenter til et åpent innbyggermøte. På møtet vil foreløpig plan for strekningen bli presentert og det vil være mulig å stille spørsmål og komme med innspill.

Møtet skulle opprinnelig bli avholdt på ByLab, men grunnet smittesituasjonen ser vi oss nødt til å gjennomføre møtet digitalt. Møtet kan følges her:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGM4MzkzM2QtNGQ2Ny00N2JlLWFlNWEtOWFmZmMyMzg4MDZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22404523f6-2251-4c72-9214-10135b56aabc%22%2c%22Oid%22%3a%2212563897-015f-4a54-a01d-f85d7ed74c41%22%7d

Kort om planen:

Bråtengata er en del av hovednett for sykkeltrafikk i Moss kommune, nærmere bestemt R8 Framnesruta. I Forbindelse med utbyggingen av Glassverket 2 vil tilrettelegging i Bråtengata skape en sammenhengende sykkelrute fra Krysset Sølyalleen/Bråtengata helt til Kanalbrua. Det kreves relativt lite tilrettelegging for å gjøre forholdene for syklister mye bedre. Små justeringer av dagens fortau, justering av gateparkering og etablering av sykkelfelt, er i korte trekk tiltak som vil gjøre forholdene mye bedre.

På den aktuelle strekningen er det lagt opp til ensidig sykkelfelt og sykling i blandet trafikk. Strekningen vil ha to forskjellige løsninger grunnet stor variasjon i tilgjengelig gatebredde. For å redusere potensielle konfliktpunkt og forbedre siktlinjer foreslås det å endre parkeringsløsninger på deler av strekningen.

Fjerning av gateparkering frigjør gateplass og bedrer fremkommelighet for syklister og reduserer potensielle konfliktpunkt mellom motoriserte kjøretøy og syklende. Dette er også avgjørende for å få plass til eget sykkelfelt på den delen av strekningen hvor dette er mulig å gjennomføre.

Bedre plass vil også gjøre fremkommelighet for utrykningskjøretøy bedre, samt vedlikehold av veien som snøbrøyting og feiing. Det tas høyde for at de eiendommer som ikke har mulighet til å parkere på egen tomt vil ha tilgjengelig gateparkering i nær tilknytning til boligen. Dette gjelder for den østre delen av Bråtengata.