Moss kommune

Høring av forslag til abonnementsvilkår for vann og avløp

Abonnementsvilkårene er en tjenesteavtale mellom kommunen som leverandør av vann og avløpstjenester og abonnentene i kommunen. Det ble vedtatt i utvalgene "Landbruk, samferdsel, natur og miljø" og "Plan, bygg og teknisk" å sende ut forslaget høring.

Høringsfristen er satt til: 15.8.2020.

Kommuneforlaget har utarbeidet en revisjon av Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Kommunene står fritt til å vedta vilkårene og i tillegg innta særskilte bestemmelser til abonnementsvilkårene. Dagens standardvilkår bygger på tidligere versjoner, som ble utviklet på 1990-tallet.

De standardiserte abonnementsvilkårene har to deler, en alminnelig del med administrative bestemmelser, og en teknisk del med konkrete krav til teknisk utførelse. Gamle Moss kommune og Rygge kommune har vedtatt Standard abonnementsvilkår fra 2008. I tillegg hadde tidligere Moss kommune egne særbestemmelser. Disse samlede bestemmelsene brukes og håndheves hver eneste dag i kommunen.

Den sentrale revideringen av vilkårene gjelder både de administrative og de tekniske bestemmelser.

Standard abonnementsvilkår gjelder kun for de kommuner som vedtar disse. En vedtakelse innebærer at kommunen legger til grunn vilkårene for å levere vann- og avløpstjenester overfor sine abonnenter. Vilkårene fastsettes og håndheves som følge av at kommunen eier ledningsnettet for vann og avløp. Vilkårene er avtalevilkår og må ikke forveksles med bestemmelser som er vedtatt som en forskrift.

Selv om håndheving av abonnementsvilkårene ikke innebærer at kommunen opptrer som
myndighet, gjelder likevel de ulovfestede kravene til god forvaltningsskikk og forsvarlig saksbehandling.

Høringsfristen er 15.8.2020
Høringsuttalelsene bes sendt skriftlig til enten post@moss.kommune.no eller til Moss kommune, Pb. 175, 1501 Moss

Høringsdokumenter:

Høring av Abonnementsvilkår for vann og avløp
Tittel Publisert Type
Saksfremlegg og vedtak om høring fra utvalgene "Plan, bygg og teknisk" og "Landbruk, samferdsel, natur og miljø"

19.06.2020 Filtype: url. Klikk for å laste ned Abonnementsvilkår for vann og avløp - tjenesteavtale mellom kommunen som leverandør av vann og avløpstjenester og abonnente.url
Administrative bestemmelser - 2017

19.06.2020 Filtype: url. Klikk for å laste ned Administrative_bestemmelser_2017.url
Tekniske bestemmelser - 2017

19.06.2020 Filtype: url. Klikk for å laste ned Tekniske bestemmelser_Moss_kommune_.url
Særbestemmelser for Moss kommune

19.06.2020 Filtype: url. Klikk for å laste ned Abonnementsvilkår for vann og avløp Særbestemmelser for Moss kommune.url
Forslag til nye bestemmelser - Særbestemmelser for Moss kommune

19.06.2020 Filtype: url. Klikk for å laste ned Forslag til nye bestemmelser - Abonnementsvilkår for vann og avløp Særbestemmelser for Moss kommune.url