Høring av forskrift om ferdselsregler for Søndre Jeløy landskapsvernområde

Allemannsretten er grunnlaget for friluftslivet i Norge, og den er nedfelt i friluftsloven. Alle har lov til å være i naturen, enten det er på stranda, i skogen eller på fjellet. Den gir rett til fri ferdsel til fots og på ski, samt opphold som telting, bading og rasting i utmark.

Lokale friluftsinteresser var i sin tid en viktig drivkraft for å få vernet Søndre Jeløy landskapsvernområde og sikre friluftsområdet mot utbygging. Rådmannen ønsker at Moss skal være en kommune der innbyggere og tilreisende føler seg velkomne til å utøve friluftsliv, og foreslår derfor å tillate telting i tråd med friluftslovens regler innenfor Søndre Jeløy landskapsvernområde. Det vil si at man kan telte i utmark, uavhengig av hvem om eier grunnen, i opptil 2 døgn og 150 m fra bebodd hus eller hytte. Dette vil åpne for et lavterskeltilbud til de som ønsker å telte i naturen nært sentrum, og sørge for en arealforvaltning som ivaretar viktige natur- og friluftsverdier, med andre ord «bruk og vern».
 

Med allemannsretten følger også en rekke plikter, ofte omtalt som en «allemannsplikt». Alle som ferdes eller oppholder seg i naturen skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker, miljøet eller andre. Man plikter å se etter at man etterlater seg stedet i en tilstand som ikke virker skjemmende eller fører til skade eller ulempe for noen. Det er aktuelt å vurdere om dette skal innføres som en prøveperiode på for eksempel 2 år, slik at man kan gjøre en ny vurdering etter prøveperioden.


Det foreslås også å tillate bruk av elsykkel på stier hvor det er tillatt å sykle. På den måten kan personer med for eksempel nedsatt funksjonsevne få muligheten til å sykle i landskapsvernområdet. Regler for bruk av elsykkel vil være de samme som for bruk av vanlig tråsykkel; hensynsfull sykling og kun på stier beregnet for sykkel.

 

Fristen for høringsinnspill er satt til 15. oktober 2020. Innspillene sendes på e-post til post@moss.kommune.no eller til Pb 175, 1501 Moss.

 

Søndre Jeløy landskapsvernområde
Tittel Publisert Type
Forslag til forskrift om ferdselsregler for Søndre Jeløy landskapsvernområde_nye Moss

09.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag til forskrift om ferdselsregler for Søndre Jeløy landskapsvernområde_nye Moss (L)(207904).pdf
Lov om friluftslivet (friluftsloven)

09.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Lov om friluftslivet (friluftsloven).pdf
Forskrift om ferdselsregler for Søndre Jeløy landskapsvernområde

09.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forskrift om ferdselsregler for Søndre Jeløy landskapsvernområde.pdf
Forskrift om ferdselsregler for Søndre Jeløy landskapsvernområde - Forslag

09.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forskrift om ferdselsregler for Søndre Jeløy landskapsvernområde (L)(220955).pdf