Moss kommune

Hensetting Moss, ved Gon i Moss kommune - Varsel om oppstart for å utarbeide detaljert reguleringsplan

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for hensetting Moss, ved Gon i Moss kommune. Bane NOR er forslagstiller og Rambøll Norge AS er planfaglig rådgiver.  

I henhold til plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres med dette også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler for detaljregulering hensetting Moss, alternativ Gon. 

Frist for innspill er 6.10.2021
 

Statlig arealplan og fastsatt planprogram

På anmodning fra Samferdselsdepartementet, ga Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved statsråden, i brev av 06.11.2019 tilslutning til at planprosessen for nytt togparkeringsanlegg i Mosseregionen gjennomføres som statlig reguleringsplan. Dette betyr at planarbeidet gjennomføres med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som planmyndighet. 

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 12-9 la Bane NOR sitt forslag til planprogram på høring i perioden 30.04.20 - 26.06.20. Bane NOR mottok totalt 34 uttalelser til planprogrammet i høringsperioden. Merknadene er oppsummert i et eget dokument på Bane Nor sin prosjektside
I etterkant av høringsperioden oppdaterte Bane NOR planprogrammet og oversendte dette til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for fastsettelse den 24.09.20.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9 tredje ledd og tilhørende forskrift om konsekvensutredninger § 16, fastsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet planprogram for Hensetting Moss den 10.02.21. Med hjemmel i forskrift om konsekvensutredninger, § 32, besluttet departementet samtidig at lokaliteten på Gon i Moss kommune skal legges til grunn for videre reguleringsarbeid.

Planprogrammet, merknadsdokumentet og øvrig dokumentasjon er tilgjengelig Bane Nor sin prosjektside under punktet "Utredninger og dokumenter".

Digitalt informasjonsmøte

Bane NOR inviterer til digitalt informasjonsmøte om reguleringsplanarbeidet torsdag 23.09.2021 kl 18.00-20.00. Se Bane Nor sin prosjektside for mer informasjon om hvordan du kan delta på dette møtet.

Bane Nor sin prosjektside

Innspill til varsel om oppstart

Til varsel om oppstart er det anledning til å komme med innspill til det videre arbeidet for dette alternativet konkret, og til de nye arealene som er inkludert.
Det er ikke nødvendig å sende likelydende innspill som man tidligere har sendt i forbindelse med høring av planprogrammet i perioden 30.04.20 – 26.06.20. Det fastsatte planprogrammet legger rammene for hvordan planarbeidet skal gjennomføres og hva som skal undersøkes.
I dette varselet om oppstart konkretiseres hvilke arealer planarbeidet skal gjennomføres innenfor. Bane NOR ber om at synspunkter, innspill eller opplysninger som kan være til nytte i planarbeidet sendes skriftlig innen 6.10.2021.
Planforslaget skal legges ut til offentlig høring våren 2022, og det vil også da være anledning til å sende skriftlige innspill til reguleringsplanen.

Merknader og innspill kan sendes på følgende måter:

  • Altinn: Legg inn merknad og eventuelle vedlegg i svarskjemaet i meldingen om oppstartvarsel på Altinn
  • E-post: postmottak@banenor.no
    Merk epost i emnefeltet med: «Merknad, varsel om oppstart for alternativ Gon, Hensetting Moss, saksnummer: 202108070.
  • Brev: Bane NOR, Postboks 4350  
    2308 Hamar
    Brevet merkes med: «Merknad, varsel om oppstart for alternativ Gon, Hensetting Moss, saksnummer: 202108070»

Frist for uttalelser er 6.10.2021.

Vedlegg til varselet:

Varsel oppstart planarbeid og utbyggingsavtale
Tittel Publisert Type
Varsel om oppstart hensetting Moss

14.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varsel om oppstart hensetting Moss.pdf
Planområde Hensetting Moss

14.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planområde Hensetting Moss.pdf