Moss kommune

Abels gate 50 m.fl - Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan

Iht. plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av planarbeid for Abels gate 50 m.fl.
Hensikten med planen er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse på eiendommen med tilhørende uteoppholdsarealer. Planen vil også tilrettelegge for et friområde langs vannkanten.

Frist for å sende inn innspill eller merknader til planarbeidet er 25.10.2022.

Planområdet ligger direkte vest for Krapfoss bru i Moss kommune, og omfatter eiendommene med gnr./bnr. 2/2356, 2/2357, 2/2359 og 2/2362, i tillegg til deler av gnr./bnr. 2/2540 (veiareal). Endelig planavgrensning fastsettes gjennom planarbeidet.

Innenfor planområdet ønsker forslagstiller å legge til rette for utvikling av boligbebyggelse i henhold til overordnede føringer fra kommuneplanens arealdel. Det planlegges for ca. 80 boenheter i form av leiligheter i ulik størrelse i 2-4 etasjer. Ny bebyggelse tilpasses omkringliggende områder og Vansjø. Området langs Vansjø er tenkt avsatt til friluftsområde og vurderes delvis tilrettelagt for bryggepromenade og noen båtplasser.

Planforslaget utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Forslagsstiller er Onstad Eiendom og Invest AS, og utførende plankonsulent er Multiconsult Norge AS.

Det kan bli aktuelt med utbyggingsavtale, og det varsles derfor også oppstart av forhandlinger om mulig utbyggingsavtale med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4.

Har du innspill eller merknader til planarbeidet?

Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende dette til Multiconsult Norge AS v/Kine Marie Bangsund på epost; kinemarie.bangsund@multiconsult.no eller brev; postboks 1424, 1602 Fredrikstad.

Frist for å sende inn innspill er 25.10.2022. Merk henvendelsen med «10223187, Abels gate 50».

Vedlagte dokumenter:

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan
Tittel Publisert Type
Abels gate 50 - referat fra oppstartsmøte

16.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Abels gate 50 - referat fra oppstartsmøte.pdf
Varsel om oppstart av planarbeid

16.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varsel om oppstart av planarbeid - brev.pdf
Abels gate 50 - Planinitiativ

16.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10223187-01-PLAN-NOT-001-Planinitiativ_rev 03.pdf
Abels gate 50 - Volumstudie

16.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Abels gate 50 - Volumstudie_revidert_20220513.pdf