Vedtatt plan for Sjøhagen Brygge Felt BKS1 og B1b (3/1902) - Kunngjøring

Bystyret vedtok 18. desember detaljreguleringsplanen for Kambo Sjøhagen Brygge Felt BKS1 og B1b. Planen gir rom for oppføring av rekkehusbebyggelse på felt BKS1, og boligblokk på felt BKS1.
Rekkehusbebyggelsen legger opp til 46 boenheter fordelt på 11 husrekker. Leilighetsbygget har 52 leiligheter fordel på to volum over en felles p-kjeller/underetasje.
Planen omfatter i tillegg friarealer, uteoppholdsarealer og arealer for lek, samt parkeringsareal, kjøre- og gangveier og renovasjonsløsninger.

Rekkehusene vil få varierte byggehøyder som er tilpasset et fallende terreng og gode solforhold på uteoppholdsarealene. Leilighetsbygget er planlagt i 4 etasjer som trappes til 3 etasjer mot sjøen. Den planlagte  boligbebyggelse som en del av en knutepunktutvikling rundt Kambo stasjon, i tråd med kommuneplan og områdeplan.
Prinsippene fra områdeplanen om sammenhengende boligområder, blågrønnstruktur og allmennhetens tilgjengelighet menes ivaretatt gjennom forslaget som skal behandles.
 
Forslagstiller har valgt parallell behandling av plansak og byggesak. Rammesøknad for felt B1b og for felt BKS1 ble nabovarslet parallelt med offentlig ettersyn av plansaken. Det foreligger ingen merknader til byggesakene, og søknadene ventes sluttbehandlet primo januar. 
Vedtatt plan med aktuelle dokumenter kan også ses i foajeen i rådhuset, på Bylab i Dronningens gate 15
 
Har du klage til vedtatt plan:
Vedtaket kan påklages av parter med rettslig klageinteresse. Klagefrist er 5.2.2019.
Eventuell klage sendes Moss kommune, boks 175, 1501 Moss eller post@moss.kommune.no
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45