Varsel om igangsetting av detaljregulerinsplan med konsekvensutredning for Moss havn

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles det om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Moss havn.

Varslingsområdet omfatter eiendommene gnr/bnr.2/2320, 2/2049, 2/1303, 2/1305, 2/1274 og 2/2045. Foreslått plangrense er tilsvarende som for gjeldende områdereguleringsplan for Moss havn.

Frist for å komme med innspill er 28.01.2018.

Vi gjør også oppmerksom på at det vil bli holdt et åpent informasjonsmøte om dette planarbeider på Bylab, onsdag 17 januar klokken 17:00. Bylab ligger i Dronningensgate 15. Tidligere vedlagt varselbrev fra Norconsult inneholdt feil tidspunkt.

Planområdet omfatter areal som i områdeplanen er regulert til havn/ferje, havn, friområde/turvei/strand og badeområde i sjø. Motfyllinger på sjøbunn vil komme innenfor areal regulert til havneområde i sjø.
Nordre deler av planområdet er per i dag allerede disponert til havnearealer, mens søndre deler har annen arealbruk.

Målet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av en miljøvennlig, fremtidsrettet og arealeffektiv havn, med en utforming som er kompatibel med relevante overordnede planer, og den planlagte byutviklingen i havnas nærområder.

Innspill til arbeidet og merknader til dette varselet kan sendes til Norconsult AS innen 28.01.2018 til e-post christian.trender@norconsult.com eller per post til postboks 626, 1303 Sandvika. Brev må rettes til Christian Trender.
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45