Utvidelse av svømmehall ved Mossehallen - Varsel om oppstart av detaljregulering

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av svømmehallen.

Viktige problemstillinger som skal belyses i planarbeidet vil være avklaringer med Bane NOR i forhold til jernbaneanlegg, trafikale forhold, avstand til høyspentanlegg, den nye bebyggelsens visuelle virkning, bruk og vern av sjø og vassdrag med faresone for flom, samt forurensning.

Det vurderes at en utvidelse av svømmehallen vil ha en samfunnsnytte med positive virkninger i form av aktivitetstilbud, med tilrettelegging for svømmeopplæring og fysisk aktivitet for befolkningen. Les mer i vedlagt kunngjøringsbrev.

Uttalelser og innspill til planarbeidet sendes innen 31.5.2019 til:

In Situ AS, Bernt Ankers gate 19, 1534 Moss eller på epost til dw@insitu.no

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45