Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2020

Klikk for stort bildeOffentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner i bestemte kommuner, blant annet nye Moss kommune, kan søke om midler til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser som retter seg mot barn og ungdom i alderen 10 til 20 år i utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. Søknadsfristen er i år 13. desember.

Med åpen møteplass menes her en sosial arena hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår. Møteplassen skal særlig legge til rette for inkludering og deltakelse for barn og ungdom som faller utenfor og ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter. Møteplassen skal være et lavterskeltilbud, hvor det ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader for deltakerne.  I tillegg er det følgende krav til møteplassen:

-          Det må ikke stilles krav om forhåndspåmelding for å delta.

-          Møteplassen skal ha regelmessige åpningstider og bør være et helårstilbud.

-          Møteplassen skal ha et fast tilholdssted/lokale.

-          Møteplassen skal rekruttere bredt.

-          Det skal sikres trygge rammer rundt tilbudet.

 Det kan søkes tilskudd til:

-       Tiltak/prosjekter som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser overfor målgruppen. Støtte gjennom tilskuddsordningen er i utgangspunktet begrenset til tre år og det er krav om en konkret plan for videreføring for tiltak som mottar støtte. Årsaken er at tilskuddsordningen er ment å stimulere til etablering og utvikling, snarere enn å gi driftstilskudd. 

-        Investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom. Søknad om rene investeringstilskudd innvilges kun for ett år av gangen.

Det kan ikke søkes om mindre enn kr 300 000 pr. tilskuddsår og ikke søkes om mer enn kr 800 000 pr. tilskuddsår. Offentlige og private aktører som søker forplikter seg til å bidra med 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. Frivillige organisasjoner forplikter seg til å bidra med 5 % i egenfinansiering.

NB! Kommunale søkere fra MÅ sende søknaden gjennom den nye kommunens organisasjonsnummer. Søknader som sendes inn fra nåværende kommuner som skal slå seg sammen med andre per 1.1.2020 vil bli avvist.

Vi oppfordrer alle søkere til å lese regelverket og veilederen til tilskuddsordningen nøye før det søkes tilskudd. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45