Pressemelding – Overskuddet i Moss kommune ble 32,8 mill. kroner.

Regnskapet i Moss kommune for 2018 er avsluttet med et overskudd på 32,8 millioner kroner.

Overskuddet skyldes i hovedsak høyere skatteinntekter, inntekter tilknyttet premieavvik og premiefond, samt renteinntekter. Samlet leverte tjenesteområdene et resultat tilnærmet balanse, dvs. totalt 4,9 mill. kroner i merforbruk - 0,25 prosent i forhold til budsjett.

"Jeg er veldig tilfreds med det oppnådde regnskapsresultatet. Samtidig vil jeg understreke at det ikke er et mål for en kommune å gå med størst mulig overskudd. Etter flere år med høyere skatteinntekter enn budsjettert, ble det derfor i 2018 lagt inn en forventet skatt på 20 mill. kroner mer enn anslagene i statsbudsjettet. Til slutt ble de faktiske skatteinntektene 7,6 mill. kroner høyere enn budsjettert for Moss kommune og 27,6 mill. kroner høyere enn statsbudsjettet.

Det er også gledelig å se at Moss kommune har klatret fra å ha en gjennomsnittlig skatteinntekt ift. landet på 83,4% i 2017 og til 85% i 2018. Noe som tyder på at Moss kommune er i en positiv utvikling.

Jeg takker ansatte for et godt resultat og god økonomistyring", sier rådmann Bente Hedum.

Premieavviksinntektene ble 16,8 mill. kroner høyere enn budsjettert.

Moss kommune har for øvrig hatt gode resultater de siste årene og begynner nå å få et solid disposisjonsfond. Fondsoppbyggingen har vært og er fortsatt nødvendig for å kunne møte et fremtidig tjenestebehov, samt for å kunne dekke økte kostnader til premieavvik.

Nærmere analyser vil fremkomme i årsberetningen 2018, som skal være ferdigstilt senest 31.03.19.

For mer informasjon kontakt:
Rådmann Bente Hedum, tlf. 90 52 79 07
Økonomisjef Stine Kihl, tlf. 91 65 32 36

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45