Pressemelding: Analyse av tjenester for funksjonshemmede i Moss kommune

Tirsdag 7.november fikk helse- og sosialutvalget i Moss kommune presentert en analyse av kommunens tjenester for funksjonshemmede.

Analysen peker på at Moss kommune må tilpasse tjenestene sine bedre til nye brukergrupper i tråd med deres behov.
 
Kommunalsjef for helse- og sosial i Moss kommune, Gro Gustavsen bekrefter at virksomheten har sett en endring i brukergruppen de siste årene.
- «Det er en ny gruppe med i hovedsak unge brukere som har andre utfordringer enn de brukere vi tradisjonelt har gitt tjenester til. Denne gruppen stiller større krav til at vi klarer å gi fleksible tjenester avhengig av når og hvor de har behov for tjenesten. Tjenesteanalysen viser at denne gruppen opplever at tjenestetilbudet vårt er for fastlåst. Dette tar vi på alvor. Vi vil i løpet av 2018 gjøre tydelige grep for en mer fleksibel og tilpasset tjeneste for disse brukerne», sier Gustavsen.
 

Etikk og dokumentasjon hovedsatsningsområde i 2018
Gjennomgangen viser også det er behov for å løfte nivået på dokumentasjon og journalføring innenfor dette tjenesteområdet.
- «Vi må bli bedre på å dokumentere de tjenestene vi gir til funksjonshemmede. Vi har allerede bestemt at dokumentasjon og etikk skal være hovedsatsningsområder for helse- og sosialområdet i 2018. Vi ser også at lederne har ansvar for avdelinger med mange medarbeidere som de skal følge opp. Vi har derfor påbegynt en prosess for å se på hvordan vi kan få færre medarbeidere på den enkelte leder», sier kommunalsjef Gro Gustavsen

Ansatte flinke til å tilrettelegge for brukermedvirkning i hverdagen
Selv om mange pårørende opplever utfordringer knyttet til at en bruker må forholde seg til mange ansatte i løpet av en måned, trekker de også fram de ansattes innsats for å tilrettelegge for brukermedvirkning.

- «Jeg glad for å konstatere at våre medarbeidere får ros fra pårørende for å være flinke til å tilrettelegge for brukermedvirkning i hverdagen. De pårørende understreker også at de ansattes evner til å vise omsorg og glede rundt bruker er viktig for opplevd trygghet og trivsel i tilbudet», sier kommunalsjef Gro Gustavsen
 
- «Analysen er en grundig gjennomgang som gir et godt og gjenkjennbart bilde av utfordringene tjenesten står overfor. Vi vil nå bruke tid på å gjennomgå rapporten i detalj og deretter utarbeide en helhetlig handlingsplan. Vi skal sørge for god medvirkning fra medarbeiderne i dette arbeidet. Planen er å legge frem handlingsplanen for helse- og sosialutvalget tidlig i 2018», fortsetter Gustavsen
 
For mer informasjon kontakt:
Kommunalsjef for helse og sosial, Gro Gustavsen tlf. 472 01 285
 
Bakgrunn:
19. juni år vedtok bystyret i Moss en ekstern tjenesteanalyse av kommunens tjenester for funksjonshemmede.
Kommunen lyste ut et anbud hvor man ønsket en vurdering/analyse av tre områder:
1. Brukernes opplevelse av kvalitet, dvs. brukernes tilfredshet med tilbudet
2. Vurdering av kommunens tjenester og tjenestens kvalitet sett opp mot plikter som følger av lov, forskrift og sentrale rettsavgjørelser.
3. Vurdering av hensiktsmessig og effektiv organisering av tjenester og tiltak for å møte fremtidige
Revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC (PricewaterhouseCoopers AS) ble tildelt oppdraget med å gjennomføre tjenesteanalysen. PwC har gjort en grundig gjennomgang av virksomheten og har blant annet gjennomført en pårørendeundersøkelse for brukere av tjenesten, hatt en gjennomgang av 12 tilfeldig utvalgte brukerjournaler, intervjuet brukere og pårørende, og intervjuet ledere, tillitsvalgte, verneombud og annet nøkkelpersonell i virksomheten.
Tjenesteanalysen ble presentert for helse- og sosialutvalget 7. november.
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45