Nore Vanem felt I/L7-12 - Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Bystyret vedtok 18. juni detaljreguleringsplanen for Nore og Vanem felt I/L7-12.

Planen omfatter ca. 650 dekar, hvorav ca. 290 dekar er næringsområde. Området ligger mellom Moss pukkverk og Mosseelva. Planen er en videreføring av områdeplan vedtatt i 2014, hvor det kan oppføres bygninger for industri, service- og håndverksbedrifter, lager og logistikkvirksomhet. Det er vedtatt endringer i forhold til områdeplanen slik at det kan anlegges voller for oppfylling av masser fra jernbaneprosjektet rundt næringsarealene. Det kan også etableres miljøpark innenfor I/L10 hvor rene masser kan tas imot, bearbeides og selges ut igjen. Det er tillatt økte byggehøyder. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven §12-12. Tiltakshaver er Skolt næringspark Moss.

Vedlagt følger bystyrets behandling av saken, plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse.

Fagrapporter og illustrasjoner kan sees her:
https://vansjoreg-y.sharepoint.com/:f:/g/personal/mariann_dalseth_moss_kommune_no
/EkY10dffLARCvWKll6bUDaQBAOUQmBJwRNDwSE90OYt_RA?e=rLokYy

Innspill kan sees her: 
https://vansjoreg-y.sharepoint.com/:f:/g/personal/mariann_dalseth_moss_kommune_no
/EvV1IiJAIFNCiN1Rgp1AG5wBIaYQi7kktKhZomxVyIqd3Q?e=wHT2gu

Det er klagerett på vedtaket for parter med rettslig klageinteresse. Dette kan være de som er direkte berørt innenfor planområdet, naboer, organisasjoner, osv.
Eventuell klage sendes Moss kommune innen 1. september. 

Dokumentene sees nedenfor i denne artikkelen, men kan også sees i foajeen på rådhuset, på Bylag i Dronningens gate 15.

Har du spørsmål til den vedtatte planen så kan du ta kontakt med Ida Edfelt, ida.edfelt@moss.kommune.no, tlf. 69 24 81 38.

Nore og Vanem vedtatt reguleringsplan
Tittel Publisert Type
1- Nore Vanem - Plankart

06.07.2019 Filtype
2- Nore og Vanem - Reguleringsbestemmelser

06.07.2019 Filtype
3- Nore Vanem - Planbeskrivelse

06.07.2019 Filtype
Nore og Vanem - Kommunens behandling og vedtak

06.07.2019 Filtype
Fant du det du lette etter?