Endringer i byggesaksreglene fra 1 juli 2017

Vi informerer om følgende endringer i byggesaksreglene som trer i kraft:

•    Endringer i Lov om planlegging og byggesaksbehandling og matrikkellova:
Det er kunngjort endringslov til PBL og matrikkellova. Enkelte bestemmelser er endret, presisert, opphevet eller gitt tillegg. Det er blant annet vedtatt bestemmelse om infrastruktur i grunnen, om planprogram, henynssoner, tidsfrister i byggesak samt krav om sikring av bortledning av avløpsvann og avledning av grunn- og overvann.  Som følge av lovendringen er det gjort tilsvarende endringer i byggesaksforskriften. Med unntak av ny § 2-3 (Opplysninger om infrastruktur i grunnen), trer endringene i kraft fra 1. juli. 
Oversikt over lovendringene

•    Endringer i byggesaksforskriften SAK10: 
Det er vedtatt forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften). Enkelte bestemmelser er endret, presisert eller gitt tillegg. Det er blant gjort endringer i bestemmelse om søknadsplikt for bruksendring, gitt unntak for nødvendige siktingstiltak og inntatt at løsning for håndtering av overvann skal vurderes og avklares ved søknad om rammetillatelse.  Endringene trådte i kraft fra 1. juli 2017. 
Oversikt over endringer i SAK10

•    Ny byggteknisk forskrift – TEK17: 
Forskrift om tekniske krav til byggverk, byggteknisk forskrift (TEK17) har nå har trådt i kraft. Dette innebærer at alle nye byggetiltak nå skal prosjekteres etter kravene i den nye byggtekniske forskriften. Den nye byggtekniske forskriften har fjernet, lempet på og forenklet flere krav fra TEK10 og skal bli enklere å bruke, og bidra til å redusere byggekonstnader. Den nye forskriften trådte i kraft fra 1. juli 2017, men i en overgangsperiode frem til 31.12.2018 kan du velge å prosjektere og bygge etter enten TEK10 eller den nye forskriften, TEK17. Det må fremkomme av søknaden hvilken TEK du har lagt til grunn for din prosjektering. 
Forskrift om tekniske krav til byggverk
Veiledning om tekniske krav til byggverk
Ressursside for alt om TEK17

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45