Detaljreguleringsplan for Glassverket - varsel om igangsatt planarbeid

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-1 og § 12-8 varsles at arbeide med detaljreguleringsplan for deler av Glassverket, område BKB01 er påbegynt.

Planområdet er begrenset av eiendommen GNR 1 BNR 774 i syd, Glassverket (gate) i vest, Helgerød gate i nord og Vestre Kanalgate og eiendommene GNR 1 BNR 1241 og GNR 1 BNR 2727 i øst. Området er vist på planskissen. Hensikten med planen er å korrigere utnyttelse samt å gjøre enkelte endringer innenfor planformålet BKB01 i gjeldende plan. Området er regulert til formål kombinert bolig/forretning/ tjenesteyting/kontor som opprettholdes uendret. Forslagsstiller er EVR Norge AS.

Utnyttelsen i gjeldende plan samsvarer ikke med planbeskrivelsen. For å kunne realisere beskrevet tiltak slik det er vist i gjeldende plans planbeskrivelse vil det være nødvendig å øke tillatt utnyttelse. I planbeskrivelsen er det redegjort for et prosjekt på 8 593 m2 BRA. Dette prosjektet ønskes gjennomført med enkelte endringer. I tillegg vil det bli foreslått å flytte næringsarealer i 2. etasje sammen med torget ned på gateplan. Dette vil gi en aktiv fasade ut mot gata. Samlet bruksareal for prosjektet vil holde seg under planbeskrivelsens angitte rammer etter endringene. Arealformål og antall nye  boenheter vil være uendret. Næringsareal   ut mot gate vil være en bedre løsning fo  r  kvartalet enn næringsareal hevet over bakkeplan.

En oversikt over konsekvenser av de planlagte endringene vises i vedlagte illustrasjoner.

Henvendelser i forbindelse med saken kan, innen 05.02.2018, rettes til;
Jansen Arkitekter AS, Dronningensgate 30, 1530 Moss.  
Tlf. 69241440 eller e-post; eaa@jansen-arkitekter.no

illustrasjon 1 illustrasjon 2 plankart glassverket volumstudie 1 volumstudie 2
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45