Unntak fra karantenebestemmelsene

Hovedregelen er at personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, skal i karantene i 10 døgn. Det finnes enkelte unntak fra denne regelen, som forklares her.

Unntak fra karantenebestemmelsene ved innreise fra rødt land/område i forbindelse med arbeid i Norge
Arbeidssituasjon Krav og regler for karantenefritak Se covid-19-forskriften Praktisk gjennomføring i Moss
Regelmessig grensekryssing fra Sverige/Finland Karantenefritak i jobb forutsetter testing hver 7. dag eller ved hver arbeidsperiode. For at helsepersonell skal falle inn under denne §, må de ikke samtidig jobbe i helsevesenet i Sverige/Finland, og de må reise hjem etter endt arbeidsdag (altså dagpendle). § 6b For ansatte i Moss kommune + ansatte i private barnehager i Moss; bestill test på www.moss.kommune.no (ev. ring koronatelefonen 40404919, tastevalg 2), og avtal tid for regelmessige tester en stund fremover. Testingen foretas på Moss kommunes testsenter, Moss lufthavn Rygge. Andre som jobber i Moss testes ved testsenteret på Svinesund ved grensepassering eller i regi av virksomhetens bedriftshelsetjeneste. Se Halden kommunes nettsider for info og skjema.
Grensekryssing fra Sverige/Finland som enkelttilfelle eller mer sporadisk, samt grensekryssing fra andre EØS-land/Sveits Karantenefritak i jobb forutsetter testing ved innreise og karantenefritaket trer først i kraft ved negativt testsvar. Denne første test kan tas så snart som mulig ved/etter grensekryssing. (Ved en negativ andre test som er tatt tidligst 48 t etter den første og tidligst dag fem etter ankomst, opphører også fritidskarantenen.) Helsepersonell som faller innunder denne § bør bruke munnbind i 10 døgn etter ankomst, ved pasientnært arbeid. § 6c For ansatte i Moss kommune + ansatte i private barnehager i Moss; bestill test på www.moss.kommune.no (ev. ring koronatelefonen 40404919, tastevalg 2), og avtal tid for regelmessige tester en stund fremover. Testingen foretas på Moss kommunes testsenter, Moss lufthavn Rygge. Andre som jobber i Moss testes ved testsenteret på Svinesund ved grensepassering eller i regi av virksomhetens bedriftshelsetjeneste. Se Halden kommunes nettsider for info og skjema.
Samfunnskritisk personell Karantenefritak i jobb forutsetter at unntaket er «strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift» § 6e Arbeidsgiver styrer dette.

 

For alle som unntas karanteneplikten gjelder også å:

  • Følge med på egen helsetilstand. Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal man raskt forlate jobben/holde seg hjemme og avtale test.
  • Ikke gå på jobb/forlat jobben straks dersom man utvikler symptomer på luftveisinfeksjon eller tester positivt for SARS-CoV-2.
  • Organisere arbeidet slik at nær kontakt med medarbeidere og andre begrenses. Tilstrebe avstand (>1 meter) til medarbeidere og andre.
  • Være ekstra påpasselige med hoste- og håndhygiene.

Det er den enkelte arbeidstakers ansvar å overholde disse bestemmelsene. Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av ev. testing som følger av disse bestemmelsene.

Det finnes videre unntak fra smittekarantenen, men disse omtales ikke her. Vi viser til Unntak fra karanteneplikten (FHI) og Liste over kritiske samfunnsfunksjoner (Regjeringen).