Moss kommune

Pressemelding 30. mars - Interkommunal koronaklinikk i Moss

I notatet «Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemien av 25.mars» utarbeidet av Helsedirektoratet, gis faglige råd knyttet til håndtering av koronasituasjonen i kommunehelsetjenesten. Helsedirektoratet beskriver forventninger til kommunen og behovet for samhandling mellom tjenestenivåene, slik:

  • I samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunen bør legevakten opprette en enhet for mottak av pasienter som ikke har behov for spesialisert behandling i sykehus, men behov for medisinsk observasjon.
  • Den enkelte kommune må sikre et tett samarbeid med lokalsykehuset om akutte og planlagte innleggelser og utskrivning av pasienter. Det må etableres samhandlingskanaler med rask 24/7 respons fra begge parter. 
  • Kommunene må forberede seg på raskt å kunne ta imot pasienter utskrevet fra sykehus. De kommunale øyeblikkelighjelp plassene må utvides i antall og forsterkes med riktig kompetanse.
  • Spesialisthelsetjenesten må være lett tilgjengelig for rådgivning til kommunene i håndtering av akutt syke pasienter. Mulighet for å unngå innleggelse på sykehus, sammenholdt med kommunens mulighet for å ivareta pasientene, bør vurderes i hvert enkelt tilfelle 

For at kommunene i regionen skal kunne møte befolkningens behov for helsehjelp i den aktuelle situasjonen, planlegges det nå for å opprette en midlertidig interkommunal koronaklinikk, lokalisert i Peer Gynt helsehus. 

Koronaklinikken vil bestå av den allerede etablerte koronalegevakten og av kommunale akutte døgnplasser (KAD), slik at døgnplasser og legevakt samlokaliseres. Dette gjøres for å sikre et helthetlig pasientforløp, og for å benytte kompetanse, ressurser og utstyr på tvers av de to korona- avdelingene.

Ved oppstart vil 18 døgnplasser ved klinikken stå klare til å ta imot pasienter fra Sykehuset Østfold med behov for helsehjelp på kommunalt nivå, i tillegg til pasienter som kan innlegges i et kommunalt døgntilbud fra koronalegevakten. Det vil bli gitt nødvendig opplæring til helsepersonell som skal bemanne korona-klinikken før den etableres. Kommunene i regionen vil samarbeide tett rundt planlegging og drift av klinikken.