Moss kommune

Pressebrief mandag 30. mars

Vi holder pressebrief hverdager kl. 13 på rådhuset i Moss. Her finner du informasjon om det som ble gjennomgått i pressebriefen 30. mars kl. 13.00.

Rådmann Hans Reidar Ness

Det er nå 4 uker siden vi satte krisestab og 3 uker siden vi satte kriseledelse

Vi forstår alle sammen at dette kommer til fortsatt å pågå også de nærmeste ukene – minst.

Det sliter på og det er mange som har det vanskelig – enkeltpersoner og familier, næringsliv, organisasjoner, kultur og idrettsliv for å nevne noen

For kommunen er det en stor og krevende oppgave å opprettholde alle funksjoner og en generell beredskap i tilfelle nye situasjoner – også de som ikke har noe med korona krisen å gjøre

Vi bruker nå alle tilgjengelig ressurser for å håndtere situasjonen. Vi stoler på at myndighetene står ved lovnaden om at vi vil bli kompensert. Vårt fokus er å håndtere krisen på best mulig måte.

Vi bør alle sammen nå invitere inn en ekstra dose med raushet og tålmodighet

Det er mange som ikke nå kan «levere» på alt på samme måte som før krisen. Det gjelder også kommunen. Ikke bare Moss kommune, men alle norske kommuner som står i dette.

Vi ber om forståelse for at noen ting tar lengre tid og at det foretas en stram prioritering av hva som nå utføres. Det er ikke i mangel av forståelse eller økonomi, men en dyd av nødvendighet.

Etablering av koronaklinikk på Peer Gynt helsehus

Helsedirektoratet ga den 25. mars faglige råd vedrørende håndtering  av koronasituasjonen i kommunehelsetjenesten. Helsedirektoratet beskriver forventninger til kommunen og behovet for samhandling mellom tjenestenivåene, slik:

 • I samarbeide med primærhelsetjenesten i kommunen bør legevakten opprette en enhet for mottak av pasienter som ikke har behov for spesialisert behandling i sykehus, men behov for medisinsk observasjon.
 • Den enkelte kommune må sikre et tett samarbeid med lokalsykehuset om akutte og planlagte innleggelser og utskrivning av pasienter. Det må etableres samhandlingskanaler med rask 24/7 respons fra begge parter. 
 • Kommunene må forberede seg på raskt å kunne ta imot pasienter utskrevet fra sykehus. De kommunale øyeblikkelighjelp plassene må utvides i antall og forsterkes med riktig kompetanse.
 • Spesialisthelsetjenesten må være lett tilgjengelig for rådgivning til kommunene i håndtering av akutt syke pasienter. Mulighet for å unngå innleggelse på sykehus, sammenholdt med kommunens mulighet for å ivareta pasientene, bør vurderes i hvert enkelt tilfelle 

 For at kommunene i regionen skal kunne møte befolkningens behov for helsehjelp i den aktuelle situasjonen, opprettes det i disse dager en midlertidig interkommunal koronaklinikk, lokalisert i Peer Gynt helsehus. 
 
Koronaklinikken vil bestå av den allerede etablerte koronalegevakten og av kommunale akutte døgnplasser (KAD), slik at døgnplasser og legevakt samlokaliseres. Dette gjør vi for å sikre et helthetlig pasientforløp, og for å benytte kompetanse, ressurser og utstyr på tvers av de to koronaavdelingene. 
 
Ved oppstart vil 18 døgnplasser ved klinikken stå klare til å ta imot pasienter fra Sykehuset Østfold med behov for helsehjelp på kommunalt nivå, i tillegg til pasienter som kan innlegges i et kommunalt døgntilbud fra koronalegevakten.  Helsepersonell som skal bemanne korona-klinikken får nødvendig opplæring fra den etableres. Kommunene i regionen vil samarbeide tett rundt planlegging og drift av klinikken.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus

 

Status smittede i Moss

 • Totalt antall prøver til i dag klokken 07.00 er 618
 • Per i dag 47 positive prøver.
 • Antall nye positive siste døgn er 4
 • På lørdag rapporterte vi fire nye positive, men da ble en person som er ansatt i Moss kommune, men som ikke er bosatt i kommunene regnet med. Vi rapporterer kun på bosatte i Moss. 
 • Av de 47 positive prøvene er det nå 22  kvinner og 25 menn
 • Antall av de som har vært koronasyke som vi har avsluttet, friskmeldt men fortsatt i isolasjon eller helt friskmeldt er fire. 
 • Alderen på de personene som nå er smittet, er fra 20-årene til tidlig 70-årene.
 • Det er  ett barn under atten år blant de smittede.
 • Antallet prøver tatt siste døgn som vi venter svar på er 14, hvorav 2 helsepersonell .
 • Prøver vi venter vi svar på 49 prøver som er tatt tidligere.

 
Oppvekst og utdanning

Vi har tidligere informert om ansatt ved Nøkkeland skole

Vi har også en ansatt som er smittet ved en annen skole, men der har det ikke vært identifisert nærkontakter av barn.

En av de nye smittede er ansatt ved Melløs skole. Kommuneoverlegen har satt i verk smittesporing og nærkontaktene kartlegges. Både ansatte og foresatte ved skolen er informert. Vedkommende lærer som er smittet, er isolert hjemme.  
 
Vedkommende som er smittet hadde symptomer på luftveisinfeksjon før skolen stengte i perioden 10.-12. mars. De som er definert som nærkontakter til den smittede lærerne kontaktes av oss, slik at de kan være ekstra oppmerksomme overfor andre personer de igjen har hatt kontakt med. 
 
Skolene har per i dag vært stengt i 14 dager - ingen av nærkontaktene blir derfor satt i karantene nå. Men det er viktig å huske på at barn kan være smittebærere uten å ha symptomer, så dette er derfor ekstra viktig for de som har hatt kontakt med barna som kan ha vært utsatt for smitte. 
 
Helsepersonell  og status ved Orkerød sykehjem
Vi har tidligere informert om en smittet ansatt i hjemmetjenesten, men der arbeidsområdet var begrenset til bolig. 

I tillegg er det fire ansatte ved Orkerød sykehjem som har testet positivt for koronavirus. 
 
Ingen som i dag er beboer på Orkerød  har testet positiv. En person som var beboer fra 19. mars - 25. mars døde den 26. mars ved Peer Gynt helsehus. Det var ikke iverksatt smittetiltak i den perioden den avdøde var ved Orkerød. 
 
Det vi har avdekket av smitte ved Orkerød sykehjem betyr at alle avdelingene ved sykehjemmet er berørt og at mange kan ha vært utsatt for smitte. 
 
Fredag 27. mars ble det satt inn en egen sykehjemsoverlege for å bistå sykehjemmet med tiltak for å beskytte ansatte og beboere og for å håndtere de daglige smittevernstiltakene som følge av korona.  Vi har også fått bistand fra Sykehuset Østfolds smittevernsavdeling. 

Av tiltak som er iverksatt så skal ansatte, så langt det er mulig, ikke jobbe på tvers av avdelinger. Vi jobber også for å begrense at ansatte jobber ved ulike sykehjem. Dette er en utfordrende situasjon bemanningsmessig. 

Vi har også fått en ny leveranse med smittevernsutstyr, noe som har vært en bekymring. 
 
Per i dag er 22 ansatte ved Orkerød i karantene og 17 ansatte er ikke på jobb som følge av 
luftveissymptomer. 

16 beboere ved sykehjemmet er i karantene.  I tillegg er åtte beboere isolert for egen beskyttelse.
 
Vi har tro på at tiltakene vil virke, men erkjenner at vi har en utfordrende situasjon ved sykehjemmet og er bekymret for at flere vil få påvist smitte i løpet av de neste dagene. 
 
Koronalegevakten

Fra klokken 08.00-2300 så har vi 5-7 sykepleiere, en til to LIS1 leger (det som før ble kalt turnusleger) og en erfaren lege. I tillegg er har vi fire ansatte som tester eget helsepersonell. Forrige uke ble det testet mellom 40 og 50 ansatte. 

Fra 23.00 – 0800 er vi to sykepleiere og en erfaren lege. 

Kommunene som sokner til Mosseregionens legevakt bidrar alle med sykepleiere og leger til koronalegevakten. Blant annet er det fem sykepleier fra Vestby kommune, en LIS1 lege fra Våler og en LIS1 lege fra Råde. Dette er viktige bidrag til driften av koronalegevakten. 

Vi har lykkes i å få noe av pågangen på koronalegevakten over til fastlegene som nå foretar videokonsultasjoner av personer med symptomer på luftveisinfeksjon. Noen blir deretter henvist videre til koronalegevakt hvis behov. Denne oppgavefordelingen mellom koronalegevakt og med fastlegene fungerer veldig bra.