Moss kommune

Pressebrief 29. november: Nye strengere tiltak i Moss kommune

Nye koronaregler fra 1. desember

 

Kommunedirektør Hans Reidar Ness
 

Jeg heter Hans Reidar Ness og er kommunedirektør i Moss kommune. Med meg i dag har jeg ordfører Hanne Tollerud og kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Vi har de siste ukene opplevd en økning i antall smittede og  som kulminerte med tall denne uken som langt overstiger de hektiske ukene i mars og april når landet var i såkalt «lock down». Vi ser at dette også er situasjonen i by-kommunene i Nedre Glomma regionen og i Indre Østfold. Kombinert med situasjonen i Oslo kommune og deres nabokommuner er det vanskelig å se for seg at Moss blir en øy som ikke risikerer nye og mer uoversiktlige smitteutbrudd.

Vi har så langt forsøkt å unngå strengere tiltak med tanke på konsekvensene for den enkelte innbygger og for de delene av nærings- og kulturlivet som bærer en spesiell stor byrde i denne pandemien. Konsekvensene av å ikke sette inn tilstrekkelige tiltak tidlig er allikevel så alvorlige at den enkeltes liv og helse må gå foran i tiden fram til smitten avtar eller en vaksine er tilgjengelig. Vi kan ikke risikere å miste oversikt over smittesituasjonen gjennom en overbelastning på smittesporing og helsetjenestene.

Vi formidlet fredag til lokal presse at det ville bli avholdt møte i kriseledelsen på mandag med etterfølgende ekstraordinært møte i formannskapet. På bakgrunn av de nye smittetallene ble det behov for å fremskynde dette. Det ble derfor avholdt møte i krisestaben, kriseledelsen og formannskapet allerede i går lørdag hvor det ble besluttet å innføre strengere tiltak i forskriftsform.
Ordføreren vil nå gå gjennom vedtaket i formannskapet. Deretter vil kommuneoverlegen si mer om smittesituasjonen. 

Ordfører Hanne Tollerud 

Det er med stort alvor jeg er nødt til å fortelle alle mossinger at vi har kommet dit at også vi nå foretar en sosial nedstenging. Som kommunedirektøren uttrykte har vi forsøkt i det lengste å holde mossesamfunnet åpent. Vi vet at de tiltakene jeg nå skal presentere vil kunne få store og alvorlige konsekvenser for mange av dere - og det er jeg dypt bekymret for. Men, vi ser at de nasjonale og lokale tiltakene ikke er tilstrekkelige for å få bukt med smitten. Det dukker stadig opp tilfeller med ukjent smittekilde og vi risikerer å miste oversikten. Tiden er derfor inne for å innføre lokale forbud og påbud som er strengere enn de nasjonale. Kommuneoverlege, Kristian Krogshus, skal gå nærmere inn på begrunnelsen for de tiltakene vi nå innfører. 

I går kalte jeg inn formannskapet til et ekstraordinært møte. Hele formannskapet er som meg  bekymret for  smitteutviklingen, samtidig er vi også bekymret for hvilke konsekvenser de nye tiltakene påfører innbyggere og nærings- og kulturliv. Det er bra at det er et enstemmig formannskap som har vedtatt en forskrift som gjelder fra natt til tirsdag 1.desember til og med 14.desember. 
 

  • Alle innendørs arrangementer blir forbudt. Det gis unntak for begravelser og bisettelser, samt vigsler, dåp og liknende ritualer under gitte betingelser. Gudstjenester og fellesbønn kan ikke gjennomføres. 
  • Vi stenger offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs. Det betyr at museer, kino, teater, konsertsteder, svømmehaller, lekeland, bingohaller med mer stenger. Vi stenger ikke treningssentrene, men gruppetrening ved treningssentrene og lignende steder blir forbudt. Fritidsaktiviteter for barn i barnehage- og barneskolealder kan pågå. Det gis unntak for blant annet skolesvømming og rehabilitering. 
  • Vi innfører et forbud mot at flere enn 10 personer kan møtes i private sammenkomster.  Alle må kunne holde minst en meters avstand. Fra før av er det en nasjonal anbefaling om maks fem gjester. Hos oss i Moss blir det nå et forbud mot flere enn ti og dette gjelder i private hjem, hager og hytter. 
  • Vi innfører skjenkestopp - det vil si et forbud mot alkoholservering. Serveringssteder kan holde åpent, uten å servere alkohol. 
  • Butikker og kjøpesentre må sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalet enn at kundene kan holde minst en meters avstand. Er det nødvendig må butikker og kjøpesentre selv sørge for vakthold. 
  • Det blir ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 200 personer tilstede samtidig.
  • Vi innfører påbud om munnbind i taxi for passasjerer. Barn under tolv år er unntatt. 
  • I tillegg til det som blir forskriftsfestet innføres det rødt nivå i videregående skole og voksenopplæringen i fjorten dager fra og med 1. desember. Det vurderes fortløpende om ungdomsskolene skal innføre rødt nivå. Vi planlegger nå også for at grunnskolen har siste skoledag før jul fredag 18.desember, men det må vi komme tilbake til i mer detalj.

 
Dere finner forskriften i sin helhet  på nettsidene til Moss kommune. Der finner dere også oversikt over andre lokale og nasjonale tiltak og anbefalinger.
 
Det å vedta en forskrift løser ikke smitteutfordringen. Vi er helt avhengig av at alle nå tar et ansvar og følger reglene, samt det aller viktigste  - holde avstand! 
Selv om vi nå forsterker anbefalingen om å bruke munnbind i de situasjonene du ikke kan holde en meter - er det aller viktigste å unngå de situasjonene der du ikke kan holde en meter (selv med munnbind). Avstand er fortsatt det viktigste smitteverntiltaket. 
 
Det er ekstra trist at vi må komme med nye påbud og forbud akkurat i dag - første søndag i advent. Tiden vi går inn i nå skulle vært fylt med sosiale sammenkomster som felles julegrantenninger, nissetog og julebord.  Men la nå ikke førjulstiden bare handle om smitte og korona - det handler om samhold, familie og venner og å se noe som er litt større enn seg selv. Det skal vi også klare i år selv om det er litt vanskeligere og på en annen måte. La oss derfor finne andre måter å være sammen på i førjulstiden. Ta en telefon, send julekort og bruk digitale plattformer til å møtes - ta fram ekstra julelys og lag litt ekstra god mat. 

Kommuneoverlege Kristian Krogshus

Sammenlignet med ukene 45 og 46, ser vi  at koronasmitten har økt i løpet av uke 47 og uke 48. I går kunne vi melde om 14 nye smittetilfeller siste døgn, og de to siste ukene har vi til sammen kunne melde om  84 nye smittetilfeller her i Moss. Da har vi en situasjon hvor smittetallet for Moss kommune er 170 nye tilfeller per 100 000 innbyggere. 
 
Per nå har vi ikke fått positive prøvesvar siste døgn, og vi venter flere prøvesvar fra sykehuset i dag, slik at det totale antallet smittetilfeller i denne to-ukersperioden vil sannsynligvis bli høyere enn 84.  
 
Andelen av de smittede som har ukjent smittekilde er på ca. 20% og det er et urovekkende høyt tall. Vi kan ikke se tilstrekkelig effekt av de nasjonale og lokale koronatiltakene som er innført de siste ukene. Det uroer. 
 
Vi er også bekymret for at det er færre som har testet seg de to siste ukene enn hva som var tilfelle i uke 45 og 46, og vi ser at en økt andel av testene er positive. Den siste uken har vi også sett at gjennomsnittsalderen på de smittede øker. Vi ser også at smitten ikke lenger er begrenset til enkelte aldersgrupper eller miljøer, men sprer seg i alle aldersgruppen og ulike miljøer. Det er derfor nødvendig å komme med strengere tiltak som reduserer kontakten mellom mennesker og som begrenser antall nærkontakter hver enkelt av oss har. 
 
Det er fortsatt  høye smittetall i Oslo, og flere i flere av bykommunene i Østfold øker smitte. Moss ligger midt mellom områder med høyt smittepress og må forvente den samme utviklingen. 
 
Smittesporerne våre gjør en kjempejobb, men vi opplever smittesporingen som meget krevende. Vi ønsker ikke å miste kontroll over smittesporingen, men ser at det er en mulighet for at det kan skje hvis smitten fortsetter å øke framover.  
 
Vi har derfor konkludert med at det er nødvendig å innføre lokal forskrift med strengere tiltak også i Moss. Vi har hatt god dialog med Folkehelseinstituttet som støtter våre smittevernfaglige vurderinger om at det er riktig vei å gå for å få ned smitten.  
 
Vi vet at det tar tid å se effekt av tiltak. Jeg håper likevel at alle mossinger nå ikke tar ferie fra smitteverntiltakene sånn at vi kanskje kan lette opp når julehøytiden begynner.