Uførepensjon

Stortinget har vedtatt en endring i folketrygdloven som trådte i kraft 1.1.2015. Endringen medfører at  uførepensjon erstattes av uføretrygd. Dette innebærer også at regelverket for  uføreytelsene i de offentlige tjenestepensjonsordningene er lagt om.

 

Fontene kirken-2014 (2) - Klikk for stort bilde

 

Hvem kan søke om uførepensjon?

Medlemmer som har blitt helt eller delvis arbeidsuføre grunnet sykdom eller skade kan ha rett til uførepensjon fra Moss kommunale pensjonskasse (MKP). 

Mottar du arbeidsavklaringspenger fra NAV innvilges midlertidig uførepensjon.

Ved innvilgelse av uførepensjon fra NAV innvilges uførepensjon fra MKP.

Uføregraden blir beregnet ved å sammenligne den inntekt du hadde før du blir syk i forhold til den inntekt du har etter at du blir syk.

Det kan også innvilges midlertidig uførepensjon med uføregrad under 50%. Dette er i tilfeller hvor man ikke har rett på en uføreytelse fra NAV. For å bli innvilget en uføreytelse i NAV må du være minst 50% arbeidsufør. Laveste uføregrad for innvilgelse av midlertidig uførepensjon i er 20% i pensjonskassen. Det stilles også et krav til at en er i aktiv behandling for å kunne ha rett til denne ytelsen fra oss.

Arbeidsuførhet gir ikke alltid rett til uførepensjon fra MKP. Uførhet som inntrer 2 år etter innmelding og som skyldes en sykdom man led av på innmeldingstidspunktet, eller hadde symptomer på, gir ikke rett til uførepensjon dersom medlemmet må antas å ha kjent til dette på innmeldingstidspunktet.

 

Hvordan søker jeg om uførepensjon?

Uførepensjon utbetales etter at man har vært sykemeldt i ett år.

Hvis du har søkt om arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon fra NAV må du også søke om uførepensjon fra MKP.

Pensjonskassen kan også sende skjemaet til deg og er også behjelpelig med utfylling av søknadsskjemaet hvis det ønskes.

Søknaden bør være oss i hende helst to måneder før sykepengene opphører.

Hvis du skal søke om midlertidig uførepensjon med uføregrad under 50% skal tre skjemaer fylles ut:

  • egenerklæring,
  • arbeidsgivererklæring
  • legeerklæring.

Etter at MKP har mottatt disse skjemaene sendes disse eventuelt til vår rådgivende lege.

Det anbefales at medlemmet tar kontakt med pensjonskassen minst 3 måneder før maks sykepenger fordi saksbehandlingen kan ta noe tid.

 

Hvor mye får jeg utbetalt?

Hvis du har en uføreytelse fra NAV beregnes uførepensjonen fra MKP som et tillegg til ytelsen fra NAV og beregnes i hovedsak slik:

  • 25% av folketrygdens grunnbeløp(G) (maks 6% av pensjonsgrunnlaget).
  • 3% av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G
  • 69% av pensjonsgrunnlaget mellom 6 og 12 G

Det gis barnetillegg på 4% av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G for maksimalt 3 barn under 18 år.

Pensjonsgrunnlaget er regulativlønnen på sluttidspunktet medregnet eventuelle pensjonsgivende tillegg. Grunnbeløpet(G) er pr i dag ( mai 2017) kr 93.634.

Hvis man har mindre enn 30 års medlemstid eller har en lavere uføregrad enn 100% reduseres uførepensjonen i forhold til dette. Ved innvilgelse av uførepensjon får man medregnet medlemstid som om man sto i stilling til 67 år. Har du en særaldergrense medregnes medlemstid frem til stillingens aldergrense.

Hvis du kun har midlertidig uførepensjon fra MKP beregnes pensjonen som følger:

  • 25% av folketrygdens grunnbeløp(G) (maks 6% av pensjonsgrunnlaget).
  • 69% av pensjonsgrunnlaget

Det gis også her barnetillegg på 4% av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G for maksimalt 3 barn under 18 år. Den midlertidige uførepensjonen avkortes med medlemstiden og med uføregraden.

 

Hvor mye kan jeg tjene ved siden av uførepensjonen?

Ved innvilgelse av uførepensjon fastsettes en inntektsgrense som du blir informert om i utbetalingsbrevet fra MKP. Holder man seg innenfor denne inntektsgrensen vil uførepensjonen ikke bli redusert.

Dersom du mottar uføretrygd fra NAV har du rett til en friinntekt på 0,4 G i tillegg til forventet inntekt. Er du innvilget 100% uføretrygd fra NAV og 100% uførepensjon fra MKP er forventet inntekt kr 0 og man kan da tjene kr 37.454 pr år (40% av G pr 01.05.2017) uten at dette medfører reduksjon av uførepensjonen.

Dersom du mottar 50% uførepensjon fra MKP blir inntektsgrensen forventet inntekt på 50% i tillegg til 0,4 G(kr 37.454).

Mottar du imidlertid 100% arbeidsavklaringspenger fra NAV og 100% midlertidig uførepensjon fra Moss kommunale pensjonskasse har du ikke denne friinntekten og inntektsgrensen er således kr 0.

Du er pliktig å informere pensjonskassen om fremtidig inntektsendring som overstiger fastsatt inntektsgrense. Vi vil da korrigere uføreutbetalingen så raskt som mulig i forhold til dette.

Det vil bli foretatt et etteroppgjør når ligningen for det aktuelle år foreligger. Har du hatt mer i inntekt enn det vi har mottatt informasjon om vil det fremkomme et krav som vil bli krevet tilbakebetalt.

Vi gjør også oppmerksom på at pensjonsutbetalingen opphører hvis du får en inntekt som utgjør mer enn 80% av den inntekten man hadde da man ble ufør.

 

Hva skjer ved overgang til alderspensjon?

Uførepensjonen fra MKP omregnes til alderspensjon måneden etter fylte 67 år for de med aldersgrense 70 år. For de som har særaldersgrense vil uførepensjonen bli omregnet til alderspensjonen ved stillingens aldersgrense. 

I beregningen av alderspensjonen gjelder helt andre regler og dette vil medføre en endring av din pensjonsutbetaling. Fra måneden etter fylte 67 år skal alderspensjonen samordnes med alderspensjonen i folketrygden.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommunale pensjonskasse
Værftsgata 7, Moss 1511
Postadresse: Postboks 175 1501 Moss
Telefon : 69 24 80 00