Oppsatt pensjon

Hvis du slutter i din stilling med en medlemstid på minst 3 år, og går over i en stilling i privat sektor, vil du få en såkalt oppsatt pensjonsrett i pensjonskassen.

Norwegian ladt- utsikt mot horten-2014 - Klikk for stort bilde

Hva er innebærer en pensjonsrett?

Den dagen du får en varig ytelse fra NAV, som uføretrygd og alderspensjon, kan ha du ha krav på det vi kaller en oppsatt pensjon fra pensjonskassen. Du vil også ha krav på oppsatt alderspensjon når du når stillingens aldersgrense.

Hvis du har oppsatte rettigheter fra flere offentlige/kommunale pensjonsordninger er det den ordningen du sist var medlem av som skal medregne medlemstiden fra tidligere ordninger og utbetale samlet oppsatt pensjon. 

Hvis du imidlertid fortsetter i annen stilling med rett til medlemskap i offentlig/kommunal pensjonsordning kommer du inn under overføringsavtalen og har fortsatt et aktivt medlemskap. Medlemstiden fra tidligere offentlige/kommunale pensjonsordninger vil dermed bli tillagt medlemsopptjeningen i den nye pensjonsordningen.

 

Hvor mye får jeg utbetalt i oppsatt pensjon?

Når det kommer til selve utbetalingen av oppsatt pensjon kan man dele denne i to: oppsatt uførepensjon og oppsatt alderspensjon.

Oppsatt uførepensjon:

For å få rett til oppsatt uførepensjon fra pensjonskassen må du ha blitt innvilget uføretrygd i folketrygden. Uføregraden i pensjonskassen følger folketrygdens uføregrad.

Den oppsatte uførepensjonen fra MKP beregnes etter de samme prinsipper som uførepensjon hvis man hadde et aktivt medlemskap. Vi tar imidlertid kun din faktiske medlemstid med i beregningen dvs. ingen medregning frem til stillingens aldersgrense ved oppsatt uførepensjon.

Fulltid beregnes ved at vi tar utgangspunkt i når du ble innmeldt i pensjonskassen første gang. Deretter beregner vi hva din medlemstid ville ha blitt hvis du hadde stått i stilling frem til din stillings aldergrense. Full medlemstid kan ikke være mindre enn 30 år og ikke mer enn 40 år.

Oppsatt uførepensjon fra MKP utbetales som et tillegg til uføretrygden fra NAV og beregnes slik:

  • 25% av folketrygdens grunnbeløp(G) (maks 6% av pensjonsgrunnlaget).
  • 3% av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G
  • 69% av pensjonsgrunnlaget mellom 6 og 12 G

Det gis barnetillegg på 4% av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G for maksimalt 3 barn under 18 år.

Pensjonsgrunnlaget er regulativlønnen på sluttidspunktet medregnet eventuelle pensjonsgivende tillegg. Pensjonsgrunnlaget blir oppregulert i.h.t. årlig prosentvis økning av grunnbeløpet. Den oppsatte uførepensjonen skal deretter avkortes i.h.t. medlemstid/full tid og i.h.t. uføregraden.

Oppsatt alderspensjon:

Har du en særaldersgrense på eksempelvis 65 år har du krav på en oppsatt alderspensjon fra måneden etter fylte 65 år. Den oppsatte alderspensjonen fra 65 til 67 år skal ikke samordnes med eventuell alderspensjon fra Nav og heller ikke levealdersjusteres før ved overgang til 67 år.

Har du ikke en særaldersgrense skal du ha utbetalt oppsatt alderspensjon fra måneden etter fylte 67 år.

Beregningen av oppsatt alderspensjon fra MKP beregnes i.h.t. mye av de samme prinsippene som alderspensjonen for øvrig.

Unntaket er bl.a beregningen av full tid. Full tid beregnes ved at vi tar utgangspunkt i når du ble innmeldt i pensjonskassen første gang. Deretter beregner vi hva din medlemstid ville ha blitt hvis du hadde stått i stilling frem til din stillings aldergrense. Full medlemstid kan ikke være mindre enn 30 år og ikke mer enn 40 år.

Alderspensjonen før samordning med folketrygdens alderspensjon kalles bruttopensjon. Bruttopensjonen beregnes på følgende måte: pensjonsgrunnlag x 66% x medlemstid/full tid x pensjonsgrad.

Pensjonsgrunnlaget er regulativlønnen på sluttidspunktet medregnet eventuelle pensjonsgivende tillegg. Pensjonsgrunnlaget blir oppregulert i.h.t. årlig prosentvis økning av grunnbeløpet. Deretter skal denne summen avkortes med medlemstiden og eventuell pensjonsgrad.

Fra 67 år er pensjonskassen pålagt å samordne alderspensjonen med folketrygdens alderspensjon. Hva som utbetales i alderspensjon fra MKP henger sammen med hva som utbetales fra folketrygden. Fra 67 år skal alderspensjonen også levealderjusteres.

Oppsatt etterlattepensjon for barn

Ved dødsfall for tidligere medlem med oppsatt rett, kan gjenlevende ektefelle/registrert partner og barn under 20 år, ha rett til oppsatt etterlattepensjon.

 

Hvordan søker jeg om oppsatt pensjon?

Søknadsskjema om oppsatt pensjon ligger under «pensjoner- søknader og skjemaer».

Ved søknad om oppsatt uførepensjon bør det søkes så snart du er blitt innvilget uføretrygd fra NAV. Ved søknad om oppsatt alderspensjon bør dette gjøres tre måneder før stillingens aldersgrense er nådd, hvis man har en særaldersgrense, eller 3 måneder før fylte 67 år. Det er viktig å være klar over at man selv må søke om oppsatt pensjon.

Spørsmål om oppsatt pensjon

MKP sender fortløpende utmeldingsbrev til medlemmer som meldes ut og som har oppsatte pensjonsrettigheter, dvs. minst 3 års medlemstid i pensjonskassen. Deretter sender MKP ut informasjonsbrev til de med oppsatte rettigheter med jevne mellomrom.

Hvis du har spørsmål om oppsatt pensjon ta kontakt med pensjonskassen.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommunale pensjonskasse
Værftsgata 7, Moss 1511
Postadresse: Postboks 175 1501 Moss
Telefon : 69 24 80 00