Etterlattepensjon

Etterlattepensjonen fra Moss kommunale pensjonskasse (MKP) utbetales i tillegg til etterlattepensjon fra folketrygden

Samboere har ingen etterlatte rettigheter. Gjenlevende barn har rett til barnepensjon.

Etterlattepensjon utbetales fra og med den måned medlemmet dør. 

Strand moss-2014-RED - Klikk for stort bilde

Hvem har rett til etterlattepensjon?

Gifte/registrerte partnere

Gjenlevende ektefelle/registrert partner har rett til etterlattepensjon så fremt disse to vilkårene er oppfylt:

Rett til ektefellepensjon inntrer ikke når medlemmet dør innen ett år etter innmelding i pensjonskassen, og dødsfallet skyldes sykdom som medlemmet led av ved tilsettingen og som medlemmet eller ektefellen må antas å ha kjent til.

Dersom medlemmet dør innen ett år etter at ekteskapet ble inngått og dødsfallet skyldes sykdom som enten avdøde selv eller ektefellen kjente til ved vielsen har ektefellen heller ikke rett til etterlattepensjon.

Fraskilte

I tillegg til de vilkårene som nevnt ovenfor må samtlige av følgende vilkår være oppfylt:

  • Ekteskapet må ha vart i minst 10 år
  • Den gjenlevende fraskilte ektefellen må ha fylt 45 år ved skilsmissetidspunktet
  • Retten til etterlattepensjon må ikke ha blitt fraskrevet på skilsmisseerklæringen fra fylkesmannen.
  • Hvis den fraskilte gifter seg på nytt før den tidligere ektefelles død, faller retten til etterlattepensjon for all tid bort
  • Avdøde må ha vært medlem av MKP eller annen offentlig/kommunal pensjonsordning som omfatter etterlattepensjon før skilsmissen

Hvis en fraskilt mottar etterlatte-pensjon fra pensjonskassen, og så gifter seg stoppes pensjonsutbetalingen. Dersom dette ekteskapet skulle oppløses enten ved skilsmisse eller den annen ektefelles død, har imidlertid vedkommende igjen rett til pensjon etter første ektefelle.

Barn

Når et medlem dør har gjenlevende barn rett til barnepensjon til og med den måneden barnet fyller 20 år.

 

Hvor mye kommer til utbetaling for gifte/ registrerte partnere?

Størrelsen på etterlattepensjonen avhenger av en rekke forhold.

Reglene for etterlattepensjon for offentlig tjenestepensjonsordning har vært endret en rekke ganger. Dette innebærer at måten etterlattepensjonen beregnes er avhengig av hvilken type etterlattepensjon en er omfattet av.

At det er så mange typer etterlattepensjon har medført at beregningen av etterlattepensjon i mange tilfeller har blitt komplisert.

Vi kan dele etterlattepensjoner grovt sett inn i fire kategorier.

  • Bruttoberegnet ikke-inntektsprøvd etterlattepensjon
  • Bruttoberegnet inntektsprøvd etterlattepensjon
  • Nettopensjon
  • Kombinasjon bruttoberegnet inntektsprøvd etterlattepensjon og bruttoberegnet ikke-inntektsprøvd etterlattepensjon

Bruttoberegnet ikke-inntektsprøvd etterlattepensjon:

Brutto etterlattepensjon utgjør 60% av medlemmets brutto alderspensjon fra MKP. Med brutto i denne sammenheng menes pensjonen før samordning med folketrygdens ytelse.

Bruttopensjonen avkortes ikke i forhold til inntekt og egenpensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning.

Samordningen foretas ved at man gjør fradrag for ¾ grunnpensjon og dernest for tilleggspensjon hvor 100% egenopptjent tilleggspensjon holdes utenfor. At egenopptjent tilleggspensjon holdes utenfor gjør at dette i de fleste tilfeller er en gunstig samordning.

Denne type etterlattepensjon gjelder for enker hvor avdøde var medlem i offentlig tjenestepensjonsordning før 01.01.1978 og hvor enken var født før 01.01.1955.

Bruttoberegnet inntektsprøvd etterlattepensjon:

Her er også utgangspunktet 60% av avdødes brutto alderspensjon d.v.s. pensjon før samordning.

Har man inntekt over en halv G gjør man fradrag for inntekt.

I tillegg reduseres også pensjonen hvis man har en egenpensjon fra offentlig/kommunal tjenestepensjonsordning.

Samordningsreglene her innebærer at man gjør fradrag for 55% av avdødes tilleggspensjon uten at egenopptjent tilleggspensjon går til fradrag.

Etterlattepensjonen utbetales etter dette regelverket for enker født før 01.07.1950 og hvor avdøde var medlem etter 01.01.1978 og før 01.07.2000.

Nettoberegning

Ved netto beregning skal etterlattepensjonen utgjøre 9% av det pensjonsgrunnlaget som avdøde medlem hadde i pensjonskassen. Etterlattepensjonen reduseres i.h.t. medlemstiden.

Netto etterlattepensjon skal ikke samordnes med ytelsen fra folketrygden.

Netto etterlattepensjon utbetales i de tilfellene som ikke kommer inn under bruttoberegnet ikke-inntektsprøvd og bruttoberegnet inntektsprøvd etterlattepensjon og gjelder således for yngre årskull.

Kombinasjon av bruttoberegnet ikke inntektsprøvd og inntektsprøvd etterlattepensjon

I denne kategorien finner vi en del enkemenn som et utslag av en EFTA-dom som fant forskjellsbehandling av enkemenn og enker rettstridig. Tidligere var enkemannspensjoner inntektsprøvde selv om medlemmet hadde vært medlem før 01.01.1978.

Dette har medført at enkemenn under visse vilkår har fått deler av sin etterlattepensjon beregnet etter reglene for ikke-inntektsprøvde etterlattepensjoner.

Et av vilkårene er at avdøde medlem må ha hatt medlemstid i pensjonskassen forut for 01.01.1978 og ha fått beregnet medlemstid etter 31.12.1993. Dødsfallet må ha skjedd etter 31.12.1993.  Ekteskapet må i tillegg ha vært inngått før 01.01.2010. Det er også et vilkår at gjenlevende ektemann er født før 01.01.1955 for å komme inn under denne kategorien.

 

Hvor mye kommer til utbetaling i barnepensjon for barn?

Full årlig barnepensjon utgjør for hvert barn 15% av det pensjonsgrunnlaget som det medlemmet hadde.

Er den avdødes pensjonsgivende tjenestetid 30 år eller mer ytes det full barnepensjon. Dersom den avdødes tjenestetid er mindre enn 30 år, ytes det redusert barnepensjon. Pensjonen skal da utgjøre så mange trettideler av full pensjon som den avdøde hadde tjenesteår

 

Hvordan søker jeg om etterlattepensjon?

Du må søke MKP om etterlatte pensjon. Du skal bruke skjemaet nedenfor. Hvis du ikke har tilgang til skjemaet sender vi det med posten. Ta kontakt hvis du har spørsmål.

Søknad om etterlattepensjon (PDF, 127 kB)

 

Plikter

Mottar man etterlattepensjon og gifter seg på nytt mister man retten til etterlattepensjon. Man har plikt til å informere pensjonskassen i slike tilfeller. For mye pensjon vil bli krevet tilbakebetalt.

 

Beregning av etterlattepensjon

Hvis du ønsker å vite hvordan din etterlattepensjon vil bli beregnet ber vi deg ta kontakt med pensjonskassen. Beregning av etterlattepensjon kan være komplisert ettersom det kan være mange forhold som spiller inn og som er avgjørende på størrelsen på pensjonen.

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommunale pensjonskasse
Værftsgata 7, Moss 1511
Postadresse: Postboks 175 1501 Moss
Telefon : 69 24 80 00