AFP- Avtalefestet pensjon

 

AFP er en førtidspensjon for de som ønsker å redusere sin stilling eller å gå helt av før fylte 67 år. AFP er en ordning forhandlet frem mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, og er dermed en tariff-festet pensjon som kan endres eller sies opp av partene under forhandlinger om ny hovedtariffavtale.

Hvis du trapper ned i stilling eller går helt av kan du fratre med delvis eller hel AFP fra måneden etter fylte 62 år. Du har således mulighet til å gå av med AFP når det ønskes i perioden fra fylte 62 år frem til 67 år.

Det er viktig å være klar over at du ikke kan ta ut AFP fra offentlig pensjonsordning samtidig som du tar ut alderspensjon fra folketrygden.

 

Vekta-2014 - Klikk for stort bildeVekta-2014 Marita Følstad

Hvem har rett til AFP?

Du kan gå av med AFP måneden etter man fyller 62 år såfremt samtlige vilkår er oppfylt:

  • må ha vært i lønnet arbeid frem til pensjonstidspunkt
  • må ha vært sammenhengende medlem i offentlig/ kommunal pensjonsordning de siste 3 år.
  • må ha vært ansatt i minst 20% stilling, og ha hatt en årlig inntekt på minst 1 G frem til du tar ut AFP
  • må ha minst 10 år med opptjening av pensjonspoeng i folketrygden i perioden fra og med det år du fylte 50 år til og med året før fratreden
  • må ha hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på minst  2 ganger folketrygdens grunnbeløp i de 10 beste inntektsårene fra og med 1967 til og med året før du fratrer

Er du i tvil om du har rett til AFP så ta kontakt med pensjonskassen.

 

Hvor mye får jeg utbetalt i AFP?

Fra 62 år og fram til 65 år får du en pensjon som er like stor som den alderspensjonen du ville fått fra folketrygden om du hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år, såkalt folketrygdberegnet pensjon. Dessuten får du et AFP-tillegg som er kr 1.700,- pr. mnd. Beregningen foretas av NAV Pensjon.

Fra 65 år kan pensjonen beregnes som alderspensjon fra pensjonskassen, såkalt tjenestepensjonsberegnet AFP, hvis du har minst 10 års medlemskap i offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år. Dersom dette gir større utbetaling enn folketrygdberegnet AFP, vil denne blir utbetalt frem til fylte 67 år. AFP vil da utgjøre 66% av pensjonsgrunnlaget avkortet med medlemstid hvis denne er lavere enn 30 år.

AFP i kombinasjon med andre ytelser
Hvis det er slik at du har en annen ytelse på det tidspunkt som du går av med AFP ber vi deg ta kontakt med pensjonskassen. Dette kan eksempelvis være delvis uførepensjon og etterlattepensjon. Pensjonskassen må i disse tilfellene beregne hvilket alternativ som gir den høyeste utbetalingen for deg. 

 

Hva kan jeg ha for inntekt ved siden av AFP?

Fra 62 til 65 år utbetales en folketrygdberegnet AFP. Du kan da tjene kr.15.000 pr år i tillegg til 100% AFP uten at det blir reduksjon i utbetalingen.  Inntekten kan komme fra både offentlig og privat sektor.

Fra 65 år er det ulikt regelverk for privet og offentlig sektor, samt om pensjonen er beregnet etter reglene for tjenestepensjon eller regelverket i folketrygden.

Arbeid i privat sektor etter 65 år:

  • Hvis du mottar en tjenestepensjonsberegnet AFP fra 65 år kan du tjene så mye du vil hvis denne inntekten kommer fra privat sektor.
  • Har man derimot etter 65 år en folketrygdberegnet AFP gjelder inntektsreglene tilsvarende som fra 62 år dvs. en inntekt på kr 15.000.

Arbeid i offentlig sektor:

  • Har du en tjenestepensjonsberegnet AFP kan du også tjene så mye du vil hvis du har inngått avtale om pensjonistavlønning med arbeidsgiver. Moss kommune innførte høsten 2013 en ordning med pensjonistavlønning. Pr i dag utgjør den faste timelønnen kr 191 pr time. Tillegg utbetales på vanlig måte.
  • Hvis du har en tjenestepensjonsberegnet pensjon og jobber på ordinære vilkår vil din AFP bli avkortet.
  • Har man derimot etter 65 år en folketrygdberegnet AFP gjelder inntektsreglene tilsvarende som fra 62 år dvs. en inntekt på kr 15.000.

Hvis du har gått av med delvis AFP justeres pensjonsgraden ved endringer i den inntekt som ble lagt til grunn ved pensjoneringen.

 

Hvilke plikte har du som mottaker av AFP?

Medlemmet plikter å uoppfordret gi pensjonskassen beskjed ved endringer i den lønnsinntekt som ble lagt til grunn på pensjoneringstidspunktet. Pensjonskassen vil kreve feilutbetalt pensjon tilbakebetalt eventuelt med trekk i pensjon. MKP foretar hvert år kontroll av årlig arbeidsinntekt til de som mottar AFP fra pensjonskassen.

 

Hvordan søker jeg om AFP?

Søknadsskjema vedrørende AFP kan tas ut under «pensjoner – søknader og skjemaer». Du bør søke ca. 3 måneder før pensjoneringstidspunktet. Hvis du har spørsmål til utfylling av skjema kan du ta kontakt med pensjonskassen.

Utfylt søknadsskjema videresendes til NAV slik at de kan beregne pensjonen. Det er imidlertid MKP, ved Moss kommunes lønningskontoret som utbetaler pensjonen.

 

Hva skje når jeg fyller 67 år?

Måneden etter fylte 67 år opphører AFP og det vil bli utbetalt alderspensjon fra MKP. Det er viktig å være klar over at utgangspunktet for vår beregning av alderspensjon er det pensjonsgrunnlag som ble beregnet når man sluttet i stilling. Pensjonsgrunnlaget blir imidlertid oppregulert i.h.t. årlig prosentvis økning av grunnbeløpet.

Alderspensjonen ved fylte 67 skal levealdersjusteres og samordnes med alderspensjonen fra NAV. Alderspensjonen fra NAV kommer ikke automatisk ved fylte 67 år. Det er således viktig at du søker om alderspensjon fra NAV fra måneden etter fylte 67 år. Dette gjøres elektronisk på NAV.no. Hvis du ønsker hjelp til dette så kan du ta kontakt med pensjonskassen.

 

Spørsmål om AFP

Hvis du er usikker på om du har rett til AFP må du ta kontakt med pensjonskassen slik at vi kan undersøke dette. For å få beregnet AFP så kan du logge deg inn på NAV.no via «Min side». Det anbefales imidlertid at time bestilles hos pensjonskassen for en fullstendig gjennomgang av dine pensjonsforhold hvis du går av med AFP.  

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommunale pensjonskasse
Værftsgata 7, Moss 1511
Postadresse: Postboks 175 1501 Moss
Telefon : 69 24 80 00