Kommuneplan for Moss 2011-2022

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategisk styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling.

I henhold til plan- og bygningsloven skal kommunen ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel og arealdel (§ 11-1).

Samfunsdelen skal ta stilling til de langsiktige strategier for kommunesamfunnet som helhet og for kommunen som organisasjon.   Arealdelen viser sammenhengen mellom arealbruk og hovedtrekkene i arealdisponeringen samt den fremtidige samfunnsutviklingen. Plankart og planbestemmelser er dokumentets juridisk bindene dokumenter.   Kommuneplanen skal angi hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsplanen tar utgangspunkt i kommuneplanens strategier og retning.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944383476
Åpningstid: 08:00-15:45