Vedtatt reguleringsplan for Dronningensgate 19

Kommunestyret vedtok 29. august 2023 detaljreguleringsplan for Dronningens gate 19. Planvedtaket kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Klagefrist er 30.9.2023
 

Om planen

Reguleringsplanen legger til rette for transformering av eksisterende bygning på Dronningens gate 19, og tilbygg på det som i dag brukes som parkeringsplass nord på eiendommen. Det legges opp til en bebyggelse på totalt ca. 7000 m2 BRA, hvorav ca. 3700 m2 BRA er i eksisterende bebyggelse. Det vil være en underjordisk parkeringskjeller på ca. 1000 m2, som vil inkludere parkering, lager og teknisk rom, så BRA næring vil ligge på ca. 6000 m2.

Saksdokumenter

Saksdokumenter er tilgjengelig på Kommunetorget og på arealplaner.no 

Klagerett

Det er klagerett på vedtaket for parter med rettslig klageinteresse. Dette kan være de som er direkte berørt innenfor planområdet, naboer, organisasjoner, osv.

Eventuell merkes med «Dronningens gate 19 – 22/8592» og sendes innen 30.9.2023 til Moss kommune, boks 175, 1501 Moss, post@moss.kommune.no eller via Min kommune (difi.no).