Varsel om utvidelse av planområdet – Detaljregulering – Rabekkgata 4-6

Sweco Architects varsler utvidelse av planområdet for detaljreguleringsplan for Rabekkgata 4-6.

Siden varsel om oppstart i 2019 har prosjektet jobbet med å utarbeide et reguleringsplanforslag for Rabekkgata 4-6. Utvidelse av planområdet skjer som følge av et behov for å legge til rette for nytt kryss Varnaveien/Tor Sørnes vei, sykkelvei i Tor Sørnes vei, avkjøring og snumulighet inn mot Rosenvinge Park og busstopp i Rabekkgata.  

Innspill

Berørte parter vil bli varslet direkte. Innspill og merknader kan rettes skriftlig, innen 30.11 2023, til:

Sweco Architects
Att.: Eivind Bing                
e-post: eivind.bing@sweco.no

Mer informasjon om planarbeidet

Hovedformålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av boliger med tilhørende uteoppholdsareal og fellesfunksjoner i tråd med føringer gitt i Kommunedelplan for Høyda. Planområdet er nå 80.580 m2 stort.

Alle tilhørende dokumenter til saken finner du her