Moss kommune

Varsel om oppstart for reguleringsarbeid for Nøkkeland Nord

Arkitekturverket AS har varslet oppstart av planarbeid for Nøkkeland Nord om etablering av småhusbebyggelse i form av kjede-/rekkehus og leiligheter. Som hovedadkomst benyttes veien Nøkkeland terasse. Du kan komme med innspill til forslaget. Det blir ikke en ny nabovarsling i byggesaken, dersom planen blir detlajert nok til å benytte muligheten for parallell behandling av plan- og byggesaken (PBL §21-3 femte ledd).

Frist for innspill er 15. mai.

Bebyggelsen skal huse boligformål. Det er planlagt for 2 boligtypologier på tomten, kjedede eneboliger på lavtliggende del av tomten mot vest og mindre sammenbygde leiligheter i rekke på øvre nivå. Det er ikke vurdert andre behov på denne eiendommen. Vei og infrastruktur planlegges iht. Statens vegvesen håndbok for veier og gater. Det legges opp til veier med lav hastighet og fartsdempende tiltak der sykkel og gange gis prioritet. Planlagt bebyggelse er vist på vedlegg 2 «Konseptstudie Nøkkeland Nord».

Det blir ikke en ny nabovarsling i byggesaken, dersom planen blir detaljert nok til å benytte muligheten for parallell behandling av plan- og byggesaken (PBL §21-3 femte ledd).

 

Har du merknader eller spørsmål til planarbeidet?

Eventuelle merknader sendes innen 15.05.2020 til:

Arkitekturverket AS, Bernt Ankers gate 19, 1534 Moss,

E-post: post@averket.no, tlf. 40 09 66 31

 

Nøkkeland nord
Tittel Publisert Type
Vedlegg_2 Planinitiativ

06.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg_2 Planinitiativ.pdf
Vedlegg_3 Referat oppstartsmøte

06.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg_3 Referat oppstartsmøte.pdf
200403 Varslingsbrev

06.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 200403 Varslingsbrev.pdf
Planavgrensing

06.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planavgrensing.pdf