Moss kommune

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Støtvigveien 60

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsarbeid for Støtvigveien 60 i Larkollen. Forslagsstiller er Vidar Fineide og Kjetil Roer. Fagkyndig fagkonsulent er HOV+EGGE Arkitektur &Plan/Landskapsarkitekt Nils Skaarer MNLA.

Frist for innspill er 15.04.2022.

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbebyggelse. Planlagt bebyggelse er tenkt oppført som boliger på ca 120m2 BRA i 2 etasjer med parkering løst i felles parkeringsanlegg. Det planlegges for 6-7 boliger, og tiltaket vil planlegges med hensyn på å bevare og videreføre det estetiske uttrykket til omkringliggende bebyggelse.

Har du spørsmål eller innspill til planarbeidet?

Innspill/spørsmål til planarbeidet sendes innen 15.04 til:

HOV+EGGE Arkitektur & Plan v/Anna Karoline Hov Larsen, e-post: karoline@hov-egge.no eller Fuglevik Platå 17C, 1673 Kråkerøy

Dokumenter i saken kan du lese her

Varsel om oppstart av planarbeid (PDF, 69 kB)

Referat oppstartsmøte (PDF, 306 kB)

Planinitiativ (PDF, 3 MB)

Planavgrensning (PDF, 8 MB)