Moss kommune

Varsel om oppstart av planarbeid – detaljreguleringsplan for Værftsgata 1 B-C, 3, 3A, 5, 7, 7 A-B, 8 og 10

Østavind Arkitekter varsler, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-8, at det settes i gang planarbeid for detaljregulering av Værftsgata 1 B-C, 3, 3A, 5, 7, 7 A-B, 8 og 10 samt tilliggende sjø- og vegarealer. Etter ønske fra kommunen er også parkeringsplass på Værftsgata 11 inkludert i varslingsgrensen. Vi varsler også om at det skal gjennomføres en konsekvensutredning, jfr. forskrift om konsekvensutredninger §§ 8 og 10 samt oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jfr. pbl. § 17-4.

Gjeldende områdereguleringsplan:

Innenfor felt for bolig, forretning og kontor (B/F/K1) er det regulert maksimal byggehøyde på kote 18 og en utnyttelse på 70 %-BYA. Innenfor område forretning, kontor (F/K1) er det regulert maksimal gesimshøyde på kote +11 og maksimal mønehøyde på kote + 14 og en utnyttelse på 100 %-BYA. Innenfor boligområdene B4 og B5 er det regulert maksimal gesimshøyde på kote +11,6 og maksimal mønehøyde på kote + 14,6 og en utnyttelse på 100 %-BYA. Innenfor boligområdet B6 er det regulert maksimal gesimshøyde på kote +14,5 og maksimal mønehøyde på kote + 17,5 og en utnyttelse på 100 %-BYA.

Ny reguleringsplan:

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av boliger, tjenesteyting, forretning og kontor samt småbåthavn. Planen skal også legge til rette for aktivisering av sjøfronten og at sjøfronten åpnes opp for allmennheten. Reguleringsformålene er i tråd med gjeldende
områdereguleringsplan, med unntak av forretning innenfor B4-6 samt tjenesteyting. Det planlegges varierende høyder, og foreløpig vurderes det bebyggelse med 1 til 2 etasjer over det områdereguleringsplanen åpner for her, noe som på det meste tilsvarer 7 etasjer innenfor B/F/K1, 5 etasjer innenfor områdene B4-B6 og 5 på F/K1. Arbeidet med den kommende sentrumsplanen kan endre forutsetningene for høyder. Varslet planområde fremgår av vedlagt kartutsnitt. For ytterligere opplysninger, se planinitiativ, politisk behandling av planinitiativet og referat fra oppstartsmøte. Disse dokumentene er tilgjengelige på Moss kommunes nettsider.

Saksgang:

Planarbeid innledes med planinitiativ og oppstartsmøte. Dersom kommunen er positiv til å gå videre med planarbeidet, varsles oppstart av planarbeidet. Etter fristen for å gi uttalelser til varselet, settes planarbeidet i gang. Planarbeidet leder til et forslag til reguleringsplan som skal vurderes av kommunen. Hvis kommunen er positiv til forslaget, sender kommunen det på høring og legger det ut til offentlig ettersyn. I den forbindelse blir også naboer varslet og får anledning til å uttale seg konkret til forslaget. Etter høring og offentlig ettersyn, tar kommunen stilling til om planen skal vedtas med eller uten eventuelle forslag til endringer. Det vil bli sendt ut særskilt varsel før eventuelle infomøter og lignende underveis i planprosessen.

Frist for å gi uttalelse:

Uttalelser til dette varselet sendes skriftlig til Østavind Arkitekter innen 06.11.2022.
Postadresse: Østavind Arkitekter AS, Dronningens gate 30, 1530 Moss.
E-post: de@ostavind.no

Eventuelle spørsmål eller andre henvendelse kan rettes til:
Nora K. Nordhaug – epost: nkn@ostavind.no, telefon: 920 23 958
Daniel Eggereide – epost: de@ostavind.no, telefon: 482 70 415

 

02 Planavgrensning (PDF, 290 kB)

03 Planinitiativ (PDF, 4 MB)

04 Politisk behandling (PDF, 2 MB)

05 Referat fra oppstartsmøtet (PDF, 234 kB)