Moss kommune

Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering for Dronningens gate 19

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres oppstart av planarbeid for detaljregulering av Dronningens gate 19. Forslagsstiller er Dronningens gate 19 AS, og fagkyndig plankonsulent er Østavind arkitekter AS.
 
Frist for innspill er 08.12.2022

Formålet med planarbeidet er å regulere gbnr 2/687 til bebyggelse og anlegg, med hensikt å tilrettelegge for kontor- og tjenesteyting. Sentrumsformål, næringsbebyggelse og/eller offentlig/privat tjenesteyting er aktuelle underformål. 
 
Hensikten er å videreføre eksisterende bebyggelse med én etasjes påbygg samt tilrettelegge for et nytt tilbygg på eksisterende parkeringsplass mot Th. Petersons gate. Det tas utgangspunkt i å følge rammer i gjeldende sentrumsplan, men legges opp til en inntrukken etasje over regulert kotehøyde. 
Det legges opp til parkering i kjeller med adkomst fra Th. Petersons gate.
 
Mot tilliggende gater og gatetun tas det med noe ekstra areal i varslingsområdet for å ta høyde for mulige tiltak. Eiendom regulert til gatetun på gbnr. 2/2540 og 2/2721 tas med i planområdet for å ta høyde for nødvendig areal til adkomst og mulighet for oppgradering av gangforbindelse mellom Th. Petersons gate og Dronningens gate. 
Det varsles samtidig om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale i henhold til PBL § 17-4. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4-1, 4-2). 
 
I medhold av pbl. § 1-7 jf. §§ 12-15 og 21-4 varsles også at det kan bli aktuelt med felles plan- og byggesaksbehandling for tiltaket. Søknad om rammetillatelse vil i tilfelle behandles parallelt med reguleringsplanforslaget, og sendes ut på høring samtidig med dette.

Har du innspill til planarbeidet?

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til Østavind Arkitekter, Dronningens gate 30, 1530 Moss, mnh@ostavind.no, innen 08.12.2022. 
 
Eventuelle spørsmål eller andre henvendelse kan rettes til: 
Magnus Nordal Hauken – e-post: mnh@ostavind.no, telefon: 454 35 203

Vedlagte dokumenter:

oppstart av planarbeid
Tittel Publisert Type
01 Planinitiativ Dronningens gate 19

10.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Planinitiativ Dronningens gate 19.pdf
Referat oppstartsmøte Dronningens gate 19

10.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat oppstartsmøte Dronningens gate 19.pdf
Varslingsbrev

10.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varslingsbrev.pdf