Vårligrenda og Vårli park - Reguleringsplan vedtatt av kommunestyret

Reguleringen legger til rette for bygging av boliger på eiendom med gårds- og bruksnummer: 104/240, 104/237 og 104/234.

Det er mulig for berørte parter å klage på vedtaket innen fristen: 12.6.2023

Planen åpner for bygging av 279 boenheter fordelt på blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Det er anslått 94 boenheter i rekkehus, 164 boenheter i blokk og 21 boenheter i kjedete eneboliger. I tillegg oppføres tilhørende adkomstvei, parkering og uteoppholdsarealer.

Kommunestyret vedtok reguleringsplan for Vårligrenda og Vårli park den 9 mai 2023 og vedtaket kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven §12-12.

Klage på vedtaket

Parter med rettslig klageinteresse, det vil si de som er direkte berørt av planområdet naboer, foreninger, organisasjoner og lignende. 

Klagefristen er 12.6.2023

Eventuell klage sendes per brev til Moss kommune, PB 175, 1501 Moss eller digitalt via: eDialog

Saksdokumenter

Relevante saksdokumenter er lenket opp nedenfor, men kan også ses i papirform på Kommunetorget i Dronningensgate 15.

Detaljregulering for Vårligrenda og Vårli park