Moss kommune

Tilleggsvarsel for nytt næringsområde i Moss kommune, Osloveien 161 - detaljreguleringsplan

Det har tidligere blitt varslet oppstart for reguleringsplanarbeid for et nytt næringsområde ved Osloveien 161 i Moss kommune (brev datert 4. april 2022). Forslagsstiller er Osloveien 161 A AS, og utførende plankonsulent er Multiconsult Norge AS. Planen har plan-ID 3002 455.

Planområdet ligger i Osloveien 161 på Kambo i Moss kommune, og omfatter eiendommen med gnr./bnr. 3/1311, i tillegg til deler av gnr./bnr. 14/19, 3/1785, 3/1804 og 3/1785. Etter innspill fra Statsforvalteren og Viken fylkeskommune til varsel om oppstart av planarbeid, har administrasjonen i Moss kommune kommet frem til at planen utløser krav om konsekvensutredning etter §10 c) og punkt 11 j) jf. Forskrift om konsekvensutredninger.

Følgende tema er foreslått konsekvensutredes:

  • Forhold til overordnede planer
  • Naturmangfold
  • Trafikk
  • Støy

Metode for konsekvensutredning og beskrivelse av de ulike temaene er redegjort for i 10228335-01-PLAN-NOT-006-Vurdering av KU-tema (PDF, 156 kB)

Merknader til planarbeidet

Merknader og synspunkter til tilleggsvarselet sendes til Multiconsult Norge AS v/Kine Marie Bangsund på
mail kinemarie.bangsund@multiconsult.no eller brev: postboks 1424, 1602 Fredrikstad, med kopi til Moss kommune på post@moss.kommune.no, eller brev: postboks 175, 1501 Moss. Frist for innsending av merknader er 18. november 2022. Vennligst merk henvendelsen med «10228335 Osloveien 161», samt. kommunens saksnummer «20/24424».

Alle tidligere innspill blir tatt med videre i planarbeidet og behøves ikke ettersendes på nytt.

Ytterligere opplysninger om tiltaket og planlagt utbygging kan fås ved henvendelse til Andreas Sporild Olsen på andreas@vestrem.no eller telefon 900 16 516.

Tilleggsvarsel om konsekvensutredning (PDF) (PDF, 191 kB)