Moss kommune

Ryggeveien 373 - Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan

Iht. plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av planarbeid for Ryggeveien 373. Hensikten med planen er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse på eiendommene gbnr.104/68 og 104/283, og å avklare fremtidig bruk av gamle Rygge hotell.

Frist for å sende inn dine innspill til planarbeidet er 30.1.2023

Varslet planområde omfatter eiendommene gnr./bnr..104/283 og 104/68. Planområdet er ca. 7,2 dekar og ligger ved Ryggevegen på Halmstad i Moss kommune.
Formålet med planen er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse på eiendommene gbnr.104/68 og 104/283, og å avklare fremtidig bruk av gamle Rygge hotell. Det tidligere hotellet er i senere tid omdisponert til et hybelbygg, men det vil bli vurdert å tilrettelegge dette til transittmottak/annen offentlig tjenesteyting. 

I kommuneplanens arealdel for Moss kommune er eiendommen gbnr. 104/68 avsatt til boligbebyggelse og bebyggelse og anlegg, og eiendommen gbnr.104/ 283 er avsatt til boligbebyggelse og friområde. I planarbeidet vil utforming, trafikkavvikling, gangforbindelser, parkering, støy og uteoppholdsarealer være sentrale temaer. Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Vårli Utvikling AS er forslagstiller og Plan1 AS er fagkyndig plankonsulent. 

Det kan bli aktuelt med utbyggingsavtale, og det varsles derfor også oppstart av forhandlinger om mulig utbyggingsavtale med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4.

Har du innspill til planarbeidet?

Du kan sende dine innspill til: Plan1 AS v. Inge Fagerhaug, Balder allé 2, 2060 Gardermoen.
E-post: iof@p1.no, tlf. 916 17 383.
Frist for å komme med merknader er 30.1.2023.
Kopi av merknadene sendes til Moss kommune Pb 175, 1501 Moss, eller post@moss.kommune.no

Kunngjøringen med planinitiativ og referat fra oppstartmøte kan også ses på www.p1.no og her på nettsiden til Moss kommune.

Vedlegg til kunngjøringen:

Varsel om oppstart
Tittel Publisert Type
Kunngjøring - varsel om oppstart - Ryggeveien 373

04.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20221221_3623 Kunngjøring - varsel om oppstart.pdf
Boliger Ryggeveien 373_detaljregulering_planområde

04.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20221116_Boliger Ryggeveien 373_detaljregulering_planområde_1-1000 i A4.pdf
Planinitiativ boliger på Rygge - Ryggeveien 373

04.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planinitiativ boliger på Rygge.pdf
Oppstartsmøte Ryggeveien 373

04.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oppstartsmøte Ryggeveien 373_Oppdatert 21.12.22.pdf