Oppstart av detaljregulering for Helgerødgata og ny kanalbru

Viken fylkeskommune varsler med dette oppstart av detaljreguleringsplan for fylkesvei 317 Helgerødgata‐ Kanalbrua. Hensikten med prosjektet er å planlegge for en bru som tilfredsstiller kravene for kjøring med tyngre kjøretøy over kanalen i Moss, samt å forbedre framkommeligheten for busstrafikk, gående og syklende på strekningen mellom rv. 19 og Gimlekrysset.

Bakgrunnen for prosjektet er at eksisterende Kanalbru ikke tilfredsstiller ønsket bæreevne og det er fare for utmatting av konstruksjonen. I tillegg er det fremkommelighetsutfordringer for
bussforbindelsen mellom Jeløya og Moss, samt at tilrettelegging for sykkel i det aktuelle området ikke bygger opp under ønskede reisemiddelvaner. Planarbeidet skal avklare løsning for ny Kanalbru og framtidig gateprofil for Helgerødgata på strekningen Gimlekysset ‐Kanalbrua.
Planen utløser krav til konsekvensutredning

Målet for prosjektet er å tilrettelegge for en bru som tilfredsstiller kravene for kjøring med tyngre kjøretøy over kanalen i Moss, samt å forbedre framkommeligheten for busstrafikk,
gående og syklende på strekningen mellom rv. 19 og Gimlekrysset. Det vises også til omtale på Viken fylkeskommunes nettside for prosjektet: Fv. 317 Ny Kanalbru i Moss ‐ Viken fylkeskommune.

Åpent møte om planarbeidet:

Det vil bli avholdt åpent møte om planarbeidet: torsdag 1. juni 2023 kl. 18.30 i kommunestyresalen i Moss Rådhus.

Innspill kan sendes:

Innspill til reguleringsplanarbeidet sendes skriftlig til: Viken fylkeskommune via e‐post: post@viken.no eller per post til Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg innen 18. juni 2023. Merk innspillene med: 2021/43268 ‐ Fv. 317 Helgerødgata – Kanalbrua ‐ Reguleringsplan.

Spørsmål til planarbeidet:

Har du spørsmål til reguleringsplanarbeidet, kan du kontakte: Jyar Dara, Prosjektleder Viken fylkeskommune, tlf 95924214, e-post: jyard@viken.no

Vedlegg til saken:

Helgerødgata og ny kanalbru, oppstrat planarbeid
Tittel Publisert Type
Brev_Varsel om oppstart av detaljregulering for Helgerødgata og ny kanalbru

04.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brev_Varsel om oppstart av detaljregulering for Helgerødgata og ny kanalbru.pdf
Planavgrensning_Kart

04.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planavgrensning_Kart.pdf
1_Referat-oppstartsmøte Fv 317 Helgerødgata - Kanalbrua

04.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1_Referat-oppstartsmøte Fv 317 Helgerødgata - Kanalbrua.pdf
Varselbrev (1)

04.05.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Varselbrev (1).pdf