Kunngjøring - Vedtatt endring av reguleringsplan M51 - Kallum - Dyre - Heia, del 1 alt. 2

Det er vedtatt en mindre endring av reguleringsplan for Kallum - Dyre - Heia, del 1 alt. 2, plan ID M51. Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra utvalg Plan, bygg og teknisk.

Klagefrist for vedtaket er 10.03.2024

Endringen innebærer en gjeninnføring av tidligere utnyttelsesgrad på 25 % BYA for alle boligfeltene innenfor planområdet. Denne utnyttelsesgraden var planlagt videreført i gjeldende kommuneplan, men ved en inkurie ble bestemmelsen glemt. Planendringen retter opp i dette forholdet gjennom endringer til bestemmelsene.

Vedtatt bestemmelser med plankart er lagt ut på kommunetorget i Dronningens gate 15 og finnes også på arealplaner.no: https://www.arealplaner.no/3103/arealplaner/522

Klagerett

Det er klagerett på vedtaket for parter med rettslig klageinteresse. Dette kan være de som er direkte berørt innenfor planområdet, naboer, organisasjoner og lignende. Klagefrist er 10.03.2024.

Eventuell klage merkes med saksnummeret 23/13197.  Klagen sendes til Moss kommune ved eDialog 
Du kan også sende klage pr. brev til  Moss kommune, postboks 175, 1501 Moss