Kunngjøring: vedtatt detaljreguleringsplan for Båthavnveien 50 - Fuglevik renseanlegg

Kommunestyret vedtok 23. april detaljreguleringsplanen for Båthavnveien 50 – Fuglevik renseanlegg. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Klagefrist for parter med rettslig klageinteresse er satt til 10.6.2024

Om planen

Planen legger til rette for utvidelse av Fuglevik renseanlegg. Området reguleres til vann- og avløpsanlegg og vegetasjonsskjerm. Utnyttelsen er 12 000 m² bebygd areal, hvorav ca. 3 600 m² utgjør eksisterende bygg som inngår i planen. Maksimale byggehøyder er kote +18 til kote +22, som gir mulighet for å etablere bygg som har en høyde på 11-16 meter over terreng. 

Kommunestyret vedtok følgende endringer av bestemmelsene: 

  • Krav om vurderinger av prosjektets påvirkning på Klosteralleen biotopvernområde for å vurdere avbøtende tiltak midtveis i prosjektet og før det kan gis ferdigattest.  
  • Det ikke tillates å etablere møteplasser i Klosteralleen, samt at det skal benyttes tiltak som ikke krever dispensasjon fra verneforskriften.  
  • Glass brukt på fasaden skal være dempende med tanke på refleksjon. 
  • Før det kan gis ferdigattest skal oppdatert tilstandsrapport på Klosteralleen være innhentet og behovet for nye tiltak i miljøoppfølgingsplanen skal være vurdert av Moss Kommune.

 Klagerett

Det er klagerett på vedtaket for parter med rettslig klageinteresse. Dette kan være de som er direkte berørt innenfor planområdet, naboer, organisasjoner, eller lignende. Eventuell klage sendes til Moss kommune, boks 175, 1501 Moss eller via eDialog på https://min.kommune.no/s/920817521, og merkes «Detaljregulering for Båthavnveien 50 – 21/5498». 

Frist for å klage på vedtaket er 10.6.2024

Plandokumenter

Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på kommunetorget i Dronningens gate 15.

Dokumentene og beskrivelse av planområdet er også tilgjengelig i verktøyet: Arealplaner.no - plan ID 449

Kontakt

Har du spørsmål til den vedtatte planen, ta kontakt med saksbehandler Lars Larsen på e-post lars.larsen@moss.kommune.no eller telefon: 940 10 937.