Kunngjøring: Oppstart av detaljregulering for Bakkeskogen, felt B1

Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for boligområde i Moss kommune, jfr. pbl. § 12-8.

Ringvoll Boligutvikling III AS vil regulere deler av eiendommen gbnr. 185/2 til boligformål. Eiendommen er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. 

Formålet med planen er å tilrettelegge for en utvikling av området med ny småhusbebyggelse i tråd med kommuneplanens arealdel. Utover boligene legges det opp til nærlekeplass og tilhørende samferdselsanlegg, herunder kjøreveg. 

Adkomst til planområdet vil være fra Østre Årefjordvei via Bakkeskogen, og det kan bli aktuelt å regulere denne veien fram til Fylkesveien i nord. Planområdet tar derfor med 185/82 og deler av gbnr. 183/1. Deler av Bakkeskogen sydover gjennom gbnr. 185/102, 185/72, 185/29, 185/79, 185/50, og 185/103, samt del av 185/5 fram til tilkoblingspunkt for vann og avløp, tas med i planområdet pga. tilbakemelding fra kommunen om mulig behov for ny ringledning. Planavgrensningen tar med litt av eiendommen gbnr. 185/8 pga. usikre eiendomsgrenser. 

Det varsles samtidig om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale i henhold til PBL § 17-4. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4-1, 4-2). 

Plandokumenter

All dokumentasjon tilhørende planarbeidet er også tilgjengelig i kommunens verktøy Arealplaner.no. Gå til plan ID 464

Innspill eller spørsmål til planarbeidet

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til:  
Østavind Arkitekter, Dronningens gate 30, 1530 Moss, mnh@ostavind.no,

Frist for innspill er 15.06.2024.

Eventuelle spørsmål eller andre henvendelse kan rettes til:
E-post: mnh@ostavind.no
Telefon: 454 35 203