Moss kommune

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Kongens gate 17 m.fl planID 418

Kommunestyret vedtok 08.11.2022 Detaljregulering med navn Kongens gate 17 mfl. Sterudkvartalet og planident 418. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. Du kan klage 
innen 13.12.2022.

Kongens gate 17 m.fl Sterudkvartalet er vedtatt av kommunestyret, med formål kombinert bolig og næring (kontor, forretning, hotell og tjenesteyting, deriblant serveringssteder og servicetjenester). Det foreslås ny bebyggelse i kvartalsstruktur mot Skoggata og mot Gregers gate, samt to enkeltstående blokker mot Svaebakken og i bakkant av Skoggata 2. Det etableres gårdsrom på lokk i hvert av kvartalene og et torg mot Skoggata. Uterommene forbindes av allment tilgjengelige gangveier. Byggenes høyder varierer fra fire til syv etasjer. Atkomst er lagt til Skoggata og til Svaebakken. 

Plandokumenter kan også ses på kommunetorget i Dronningens gate 15.

Klage

Vedtaket kan påklages av parter med rettslig klageinteresse. Klagefrist er 3 uker fra kunngjøringsdato. 
Eventuell klage sendes Moss kommune, postboks 175, 1501 Moss eller post@moss.kommune.no


Saksprotokoll med vedlegg fra kommunestyrets møte 08.11.2022