Moss kommune

Kunngjøring av vedtak - Kommuneplanens arealdel for Moss 2021-2032

Kommunestyret i Moss vedtok kommuneplanens arealdel for Moss 2021-2032 i møte 

23. mars 2021 sak 27/21.

Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for hele kommunen. Kommunestyrets vedtak er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Planen er også tilgjengelig digitalt i kommunens kartinnsyn og planregister.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan er endelig og kan ikke påklages.

Vi takker for alle bidrag i planprosessen.

Plankart til kommuneplanens arealdel 2021-2032 (PDF, 5 MB)

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2021 - 2032 (PDF, 314 kB)

Planbeskrivelse til kommuneplanens arealdel 2021 - 2032 (PDF, 6 MB)

Temakart: Langsiktig utbyggingsgrense (PDF, 9 MB)

Temakart: Kulturminner (PDF, 9 MB)

Temakart: Friluftsområder (PDF, 7 MB)

Temakart: Støysoner (PDF, 24 MB)

Vedlegg 1: Konsekvensutredning (PDF, 619 kB)

Vedlegg 2: Konsekvensutredning for arealinnspill (PDF, 5 MB)

Vedlegg A: Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde (PDF, 394 kB)

Vedlegg B: Kulturminner vernekategori 1 og 2 (PDF, 1024 kB)