Moss kommune

Kommunedelplan for sentrum (sentrumsplanen) - varsel om oppstart og høring av planprogram

Moss kommune har utarbeidet forslag til planprogram for revidering av sentrumsplanen. Formannskapet vedtok i møte den 7.6.2022 å legge planen ut på høring, saksnummer 042/22. 

Frist for å komme med merknader er: 15 september 2022.

Dagens kommunedelplan for sentrum (vedtatt i 2015) oppleves å ikke være i tråd med ønsket utvikling for byen fra flere aktører på ulike nivå. Derfor skal det utarbeides en revidert utgave av sentrumsplanen som videreutvikler det gode grunnlaget og tar opp i seg nye elementer i tråd med dagens krav og ambisjoner.

Målet med planarbeidet er å gjøre bystrukturen sterkere, øke tilgjengeligheten for gående og syklende og legge til rette for gode relasjoner, opplevelser og byliv. Bystrukturen er viktigere enn enkeltobjektene, men enkeltobjektene bidrar til bystrukturen og sine omgivelser. Sentrumsplanen skal bidra til å videreutvikle en bystruktur med enkeltobjekter som bygger opp om en raus, tilgjengelig, sosial og miljømessig bærekraftig by.

Planen skal avklare arealbruk innenfor planområdet. Det inkluderer blant annet tema som blå og grønne strukturer, bruk og vern av historiske bygninger og bymiljø, viktige siktlinjer, utnyttingsgrad, byggehøyder, mobilitet, sosial og teknisk infrastruktur, parkering og relasjonene mellom disse. 

Som del av planarbeidet skal flere gamle og utdaterte reguleringsplaner oppheves. Hensikten med det er å gjøre det enklere for grunneiere og tiltakshavere i framtiden, ved at det i hovedsak blir én oppdatert plan å forholde seg til.

Merknader til planprogrammet?

Fristen for å komme med merknader til planprogrammet settes til 15. september 2022

Aktuelle innspill sendes skriftlig til enten post@moss.kommune.no eller Moss kommune, postboks 175, 1501 Moss. 

Har du spørsmål?

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med prosjektleder Philip Dixon Sandberg på epost: philip.dixon.sandberg@moss.kommune.no 

Aktuelle dokumenter:

Varsel oppstart og høring av planprogram
Tittel Publisert Type
Forslag til planprogram

20.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forslag til planprogram_180522.pdf
Politisk behandling for høring - vedtak 7. juni 2022

20.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Politisk behandling - vedtak 7. juni 2022.pdf