Moss kommune

Høring – forslag til politivedtekter for Moss kommune

Politivedtekter er lokalt vedtatte bestemmelser som fungerer som et supplement til den alminnelige lovgivningen. Mange av bestemmelsene handler om ro og orden på offentlig sted. Moss kommune må utarbeide nye politivedtekter etter at tidligere Moss og Rygge kommune ble sammenslått fra 01.01.20. 

Formannskapet vedtok i sak 15/20 den 30.01.20 forslag til nye politivedtekter for kommunen. Forslaget går i hovedsak ut på å videreføre politivedtektene for «gamle» Moss kommune – men tidsrommet for plikten til å overholde nattero på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted etter § 2-1 første ledd er foreslått redusert fra mellom kl 23.00 til 07.00 til mellom kl 23.00 til 06.00 

Forslaget skal etter forvaltningsloven § 37 legges ut til offentlig høring. Høringsfrist er 15.03.20. 

Det fremgår av forvaltningsloven § 37 annet ledd at enhver som forskriften skal gjelde for har anledning til å komme med høringsinnspill. Det betyr at alle innbyggere i kommunen derfor skal få mulighet til å komme med innspill til de foreslåtte politivedtektene.

Formannskapets sak 15/20 og politivedtektene for gamle Moss kommune finner du nedenfor, se vedlegg. Her finner du også ettersendte innspill som har kommet fra partiene Rødt, Ny Kurs og MDG. Innspill fra partiene SV, Frp og Høyre fremgår av saksframlegget.  

Høringsuttalelsene bes sendt skriftlig til enten post@moss.kommune.no eller til Moss kommune, Pb. 175, 1501 Moss

Når høringsfristen er ute vil mottatte innspill bli vurdert og behandlet av formannskapet på nytt. Politivedtektene for Moss kommune vil bli endelig vedtatt av kommunestyret. 

 

Vedlegg