Høring – Forslag om endring i forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

I eksisterende forskrift tillater Moss kommune inntil to utleieaktører og maksimalt 400 elsparkesykler totalt. I forslaget om endring av forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig  grunn,  foreslås det å oppheve begrensningene til antall aktører og antall kjøretøy. 

Vi ber om at innspill til forslaget sendes til Moss kommune innen fredag 21. juni. Etter høringsfristen vil Moss kommune vurdere de innkomne høringsuttalelsene og eventuelt vurdere om det er behov for å gjøre justeringer.

Bakgrunnen for forslaget

Moss kommunestyre vedtok den 20.september 2022 forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn.

Formålet med forskriften er å legge til rette for at utleie av små elektriske kjøretøy (el- sparkesykkel) på offentlig grunn kan bidra til fremkommelig og trygge offentlige rom, effektiv forvaltning, klimavennlige løsninger og et godt miljø og lokalmiljø. Forskriften gir føringer for hvordan kommunen forvalter el-sparkesykkelordningen.

Kommunestyret i Moss ønsker at ordning og forskrift for sparkesykkel i kommunen skal gjennomgås for å sikre et tilbud med tilstrekkelig antall sparkesykler og vurderinger av brukssoner og parkeringssoner med geo-fencing.

Etter at den lokale forskriften trådte i kraft utlyste kommunen en tillatelsesperiode for utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. Tillatelsesperioden har en varighet på to år av gangen.
Kommunen har mottatt noen få henvendelser angående feilparkering av elektriske sparkesykler i 2023. Kommunens erfaring med forskriften er et den har vært hensiktsmessig og at den fungerer godt etter formålet.

Dagens forskrift definerer ikke brukssoner eller parkeringssoner. Hovedutvalg for byutvikling, samferdsel og næring i Moss kommune vurderer det som hensiktsmessig å innføre parkeringssoner og tekniske løsninger som sikrer rydding av parkering av kjøretøyene. Dette vil sikre at kjøretøyene ikke er til hinder for annen ferdsel.

I henhold til gjeldende forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn §3 gjelder en antallsbegrensning på 400 elektriske sparkesykler. Disse er fordelt likt på de to aktørene.
Tilbakemelding fra en av leverandørene viser at kundene deres synes det er langt mellom sparkesyklene og generelt lav tilgjengelighet. Moss kommune har et stort driftsområde og erfaringene fra leverandør og tilbakemeldinger fra kunder anses det ikke som negativt å øke antall sparkesykler i Moss. Leverandøren selv foreslår en økning og erfaring fra andre byer viser at økt tilgjengelighet fører til økt bruk.

Det foreslåes å endre den lokale forskriftens §3 hvor begrensingen fjernes, men at det innføres parkeringssoner.

Saken har vært til behandling i kommunes utvalg for byutvikling, samferdsel og næring den 10.04.2024 hvor det ble vedtatt at en endring i forskriftens §3 legges ut på høring.
Det foreslås at det ikke lenger skal være en begrensing i antall aktører i markedet. Dette innebærer at det i tillegg til de foreståtte endringen i § 3 også må gjøres endringer i §5.

Lenke til eksisterende forskrift: Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, Moss kommune, Østfold - Lovdata

Dette er endringene som foreslås. (PDF, 195 kB)

Saksfremlegg: Arkivsak 24/2952 - Utleie av små elektriske kjøretøy - Moss kommune - Hovedportal

Send oss ditt høringsinnspill til foreslått endring av forskrift

Vi ber om at innspill til forslaget sendes til Moss kommune innen fredag 21. juni.  Merk høringsinnspillet med “24/2952”.

Send post til Moss kommune