Høring: Forskrift om rapportering av antall barn og justering av tilskudd til godkjente private barnehager i Moss kommune

I kommunestyret 18. juni ble forslag til lokal forskrift om rapportering av antall barn og justering av tilskudd til godkjente private barnehager i Moss kommune, lagt ut på høring. Høringsfrist er 1. september. 

Kommunen ønsker å innføre flere tellinger av barn i privat barnehage, og en slik endring skal hjemles i en forskrift.

Flere telledatoer vil kunne føre til utnyttelse av ledig kapasitet. Barnehager som ikke får fylt opp ledige plasser ved ordinær telling i desember, får mulighet til å øke sitt barnetall og motta tilskudd for økningen. Tidligere ville slik økning kun gitt økt tilskudd dersom kommunen vurderte det som en stor aktivitetsendring. Kommunen foreslår å innføre to ekstra tellinger, en i april og en i august, i tillegg til den ordinære i desember.

Kommunen mener at flere telledatoer i Moss kommune vil føre til at flere barn kan få barnehageplass, samt at kommunen og barnehagene får bedre forutsigbarhet i økonomien.

Forslag til ny forskrift om rapportering av barnetall og justering av tilskudd til godkjente private barnehager i Moss kommune. 

Saksfremlegg - Forskrift om rapportering av antall barn og justering av tilskudd til godkjente private barnehager.

Høringen er åpen, og alle kan sende innspill. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert på kommunens postlister og følge den politiske behandlingen. 

Høringssvar sendes til kommunen via følgende skjema: Høring - Forskrift om rapportering av barnetall og justering av tilskudd i privat barnehage (office.com)