Høring: Boligpolitisk plan for Moss 2024-2035

Formålet med planen er å styrke kommunen som boligpolitisk aktør, i samspill med innbyggerne, statlige, regionale og private aktører. Boligpolitikken skal kunne være et verktøy for å nå kommunens samfunnsmål. 

Frist for å sende høringsinnspill til planen er satt til 15 september 2024.

Boligpolitisk plan skal være helhetlig, noe som betyr at vi ser utfordringene i sammenheng. Vi må finne løsninger på tvers, og jobbe på nye måter i kommunen. Planen sier derfor noe om hvilke behov som peker seg ut i dag og fremtiden, hvilke verktøy vi har for å møte disse og anbefalinger om hvilke virkemidler Moss kommune bør fortsette med, slutte med eller begynne å ta i bruk. 

Boligpolitisk plan har fem prioriterte satsingsområder: 

  • SATSINGSOMRÅDE 1. Variert boligtilbud i alle bydelene. 
  • SATSINSGSOMRÅDE 2. Fortetting med kvalitet som fremmer livskvalitet og fellesskap.
  • SATSINGSOMRÅDE 3. Differensiert bolig og tjenestetilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet.
  • SATSINGSOMRÅDE 4. Bolig i sammenheng med helse- og omsorgstjenester.
  • SATSINGSOMRÅDE 5. Samordning av virkemidlene.

Behandlingen av planen:

Ved behandling av kommunens planstrategi for 2020-2024, vedtok kommunestyret at 
Boligpolitisk plan skulle oppgraderes til en kommunedelplan for bolig, og at planen skulle prioriteres. Planprogrammet for arbeidet ble vedtatt 21.6.2022.

Formannskapet hadde forslag til Boligpolitisk plan til behandling 6.juni 2024 (sak 047/24) med følgende vedtak: 
«Forslag til Boligpolitisk kommunedelplan legges ut på offentlig ettersyn, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10. Administrasjonen gis anledning til å gjøre redaksjonelle endringer i dokumentene før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Side 31 kulepunkt 2 «Anbefalte virkemidler»: Endres til at trygghetsboliger skal drives i privat og kommunal regi. Endre «slik vil vi ha det» under heldøgns omsorg til: Moss kommune skal ha tilstrekkelig med heldøgns omsorgsplasser til eldre innbyggere som har behov for det.»

Planforslag til offentlig ettersyn med tilhørende dokumenter:

Boligpolitisk plan for Moss 2024 - 2035

Vi inviterer alle til å komme med innspill

Frist for å sende høringsinnspill til Boligpolitisk plan er: 15. september 2024. 
Innspill merkes med sak 22/1094 og kan sendes kommunen via denne lenken: Send post og dokumenter til kommunen

Lørdag 22 juni 2024 kan du møte oss for å snakke om planforslaget på Bylab i gågata mellom klokken 10:00 - 14:00.