Moss kommune

Høring av strategiplan for kommunalområdet plan, miljø og teknisk

Strategiplanen skal peke ut tydelig retning for kommunalområdet plan, miljø og teknikk og angir strategiske grep for at kommunalområdet skal kunne oppnå sine hovedmål. Planen skal gi ansatte og innbyggere informasjon om kommunalområdets videre satsninger.

Frist for å sende inn høringsinnspill er 15 september.

Planen har et overordnet perspektiv og beskriver ikke konkrete tiltak, men skal danne grunnlag for virksomhetsplanene som skal utvikles for kommunalområdets enheter. I virksomhetsplanene skal det blant annet utvikles handlingsplaner for og av enhetene som angir konkrete tiltak på hvordan hovedmålene skal oppnås. 

Strategiplanen er forankret og utledet fra sentrale føringer, kommunens overordnede planverk, planstrategi  og utfordringsbilde. Det er valgt ut og beskrevet fem satsningsområder i planen:

  • Omdømme og tillit
  • Infrastruktur
  • Trygge og helsefremmende nærmiljø
  • Omstilling 
  • Bevaring av naturressurser

Høringsutkast til strategiplanen

Ønsker du å gi innspill til planforslaget?

Vi setter pris på innspill til de ulike satsningsområdene i strategiplanen og på planen som en helhet. Frist for å sende inn dine innspill er 15 september 2022.

Send inn innspill på planen til oss ved å bruke: Skjema for høringsinnspill til strategiplan PMT

Det er også mulig å sende innspill pr. brev til Moss kommune, PB 175, 1501 Moss. Brevet må da merkes med Sak 22/3595 Høringsinnspill fra (navn på hvem innspillet sendes på vegne av)